BBC Naidheachdan

Pàrras nam Feòrag

Published
image copyrightForestry Commission Scotland
image captionTha feòragan ruadha pailt timcheall Inbhir Nis.

Ma tha sibh measail air feòragan ruadha, dèanaibh air Inbhir Nis, Ros agus an t-Eilean Sgitheanach oir 's iad na sgìrean as fhèarr airson tachairt ris na creutairean beaga.

Tha Coimisean na Coilltearachd air a bhith ag obair ann an co-bhann ri Dualchas Nàdair na h-Alba gus feòragan a chuideachadh agus stad a chur air sgaoileadh nam feòragan liatha.

Tha iad dhen bharail gu bheil an oidhirp aca air a bhith soirbheachail.

Rim faicinn fad an t-suibhail

Anns an sgìre tha sia de na h-àitean as fhèarr airson feòragan fhaicinn agus air sàileabh nach bi na feòragan ri suain-gheamhraidh tha iad rim faicinn fad an t-suibhail.

Thuirt stiùiriche sgìre a' Choimisean Graeme Prest:

''Dh'fhaodar a ràdh gur-e Pàrras a tha anns na coilltean mu chuairt Inbhir Nis airson feòragan.

Aireamhan fallain

''Tha sin air a bhith strì gus an sgìre a chumail saor bho fheòragan liatha agus na feòragan ruadha fhèin a chuideachadh.

"Le sin tha àireamh nam feòrag a' coimhead gu math fallain agus seasmhach.

''Seach a bhith a' tachairt air feòraig gun fhiosta, ma thig duine gu aon de na sgìrean a th' air a comhrachadh far a bheil daoine gu saor-thoileach a' toirt biadh dhaibh, tha deagh chothrom ann iad fhaicinn ris an cuid cleas laghach agus plòidh,'' thuirt e.

'S iad na sgìrean far a bheil na feòragan as bitheanta: Tòrr Aicheallaidh ann an Siorrachd Rois, Creag Phàdraig agus Creag Dùn Eun ann an Inbhir Nis, Coille na Sgoile ann am Fàrr, Foithir agus Lagan ann am Bàideannach.