BBC Naidheachdan

Urras "a' cur bacadh air adhartas"

Published
image copyrightUndiscovered Scotland
image captionCha do nochd duine san sgìre ùidh ann an iomairt ùir airson ballrachd fhaighinn air an Urras.

Tha daoine a tha a' fuireach air a' Chomraich 's a tha a' feuchainn ris an sgire a leasachadh a' cur às leth an urrais aig a bheil an oighreachd gu bheil iad a' feuchainn ri bacadh a' chur air adhartas.

Tha Companaidh Coimhearsnachd na Comraich air fàilte a chur air iomairt ùir a tha ag amas air barrachd smachd a thoirt do dhaoine air an fhearann aca.

Tha Landaction Scotland air iarraidh air daoine cur a-steach airson ballrachd air na h-urrasan carthannais a tha a' ruith Oighreachd na Comraich agus Oighreachd Eilein Bhòid.

Ach chan eil duine sa Chomraich air ùidh a nochadadh ann a dh'aindeoin 's gu bheil Companaidh Coimhearsnachd na sgìre air gearain gu bheil an t-Urras a' cur bacadh air leasachaidhean san sgìre.

Maith na Coimhearsnachd

"Bha sinn fada a' beachdachadh air, agus cho-dhùin sinn nach e seo an t-àm," thuirt Alasdair MacLeòid, a tha na stiùiriche air a' Chompanaidh Choimhearsnachd.

"Cha do thog sinn na comasan againn chun na h-ìre sin fhathast, 's chan eil na tha sin de dh'fhèin-mhisneachd againn.

"Tha an iomairt a' toirt gu aire na dùthcha san fharsainneachd, uachdarain a tha 's dòcha a' cleachdadh, 's dòcha fiù 's a' mì-chleachdadh, siostam a' charthannais, fhad 's a chumas iad smachd air an fhearann.

"Tha gach co-dhùnadh mòr anns a' choimhearsnachd seo air a dhèanamh leis an Urras. Chan eil teagamh ann mu dheidhinn sin.

"Agus mar as motha a dhiùltas an t-Urras iarrtasan, 's ann nas doirbhe a bhios e don Urras an suidheachadh mar charthannas coimhearsnachd fhìrinneachadh," thuirt e.

Tha mu 70 hectaire anns an oighreachd, a th' air a bhith fo shealbh an aon teaghlaich, na Wills, o chionn faisg air 100 bliadhna.

Chan eil duine de bhuill bhòrd-stiùiridh an Urrais a' còmhnaidh làn-ùine san sgìre.

Thuirt Mgr MacLeòid ge-tà, nach e idir amas na companaidh coimhearsnachd am fearann fhèin a ghabhail thairis.

"Cha sheas an status quo," thuirt e.

"Nuair a chaidh a' chlann agamsa don sgoil - tha am pàist as sine agam a-nise 26 - bha 20 sgoilear san sgoil.

"Aig deireadh na bliadhna sgoile seo, bidh sianar ann.

"'S iad na h-aon uachdarain a th' air a bhith ann fad nam 20 bliadhna sin, agus 80 bliadhna roimhe.

"Mar sin, 's a chanamuid riutha, ach "obraichibh còmhla rinn, na biodh eagal oirbh romhainn. Chan eil sinn a' feuchainn ri ur gabhail thairis." Tha e cho sìmplidh sin," thuirt e.

Ann am brath-naidheachd, chaidh an t-Urras às àicheadh gu bheil iad a' mì-chleachdadh na h-inbhe carthannais aca.

Thuirt iad gu bheil an cruth sin air a' bhuidhinn a chùm maith na coimhearsnachd seach nan stiùirichean.

Chaidh iad cuideachd às àicheadh gu bheil iad a' cur bacadh air leasachadh.

Tha iad a-nise a' beachdachadh air an 87 iarrtasan a fhuair iad airson ballrachd air an Urras.

Cha b' ann às an sgìre fhèin a bha duine de na chuir a-steach airson ballrachd.