Àireamh bheag dhaoine aig coinneimh na comhairle

  • Air fhoillseachadh
Pàipear co-chomhairleachaidh
Fo-thiotal an deilbh,
Chaidh sreath de choinneamhan a chur air dòigh leis an ùghdarras ionadail.

Cha robh ach 30 duine aig coinneamh le Comhairle na Gàidhealtachd oidhche Luain agus sgrùdadh ga dhèanamh air buidseat an ùghdarrais.

Chaidh sreath de choinneamhan a chur air dòigh air a' mhìos sa chaidh.

Tha a' chomhairle a' sìreadh bheachdan an t-sluaigh air an dòigh as fheàrr airgead a chùmhnadh.

Feumaidh Comhairle na Gàidhealtachd beagan agus £17m a shàbhaladh san dà bhliadhna a tha romhainn.

Beachdan

Mar phàirt den phròiseas aca gus co-dhùnaidhean a dheànamh air càite am bu chòir dhaibh airgead a chùmhnadh, chùm iad sreath de choinneamhan air feadh na Gàidhealtachd.

Bhathas airson beachdan nan coimhearsnachdan fhèin fhaighinn air a' chùis.

Chaidh 4 diofar roghainnean a chuir mu choinneamh an t-sluaigh air càite am faodadh an t-ùghdarras ionadail airgead a shàbhaladh.

Foghlam

Nam measg bha foghlam, agus iad a' moladh leth uair a thìde a ghearradh far an là-sgoile do chloinn ann an clas 4 gu 7 sa bhun-sgoil.

Bhiodh sin a' fagail nach fheumadh iad na h-uidhir de luchd-teagaisg.

Bha seo am measg feadhainn de na beachdan ris nach do dh'aontaich mòran.

Thuirt Ceannard na Comhairle, Drew Hedry gun tèid sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air na beachdan a thog ceann mus tèid co-dhùnaidhean sam bith a ruighinn.