BBC Naidheachdan

Bùth bhiadh ionadail do Bharraigh is Bhatarsaigh ga moladh

Published
image copyrightUndiscovered Scotland
image captionDh'iarr a' choimhearsnachd gum biodh a' bhùth ann am Bàgh a' Chaisteil.

Tha muinntir Bharraigh 's Bhatarsaigh a' beachdachadh air bùth choimhearsnachd a stèidheachadh airson biadh bhon sgìre fhèin a reic.

Fhuair Comann Àiteachais 's Gàirnearalachd na sgìre £10,000 bhon Chrannchur Nàiseanta gus sgrùdadh a dhèanamh airson faicinn an obraicheadh e.

Bhiodh a' bhùth a' reic ghlasraich, feòla agus èisg agus eile às an sgìre.

Tha dòchas ann gun cuireadh a' bhùth ri teachd a-steach chroitearan, iasgairean agus daoine aig a bheil garraidhean.

Nas Fheàrr Dheth

"Tha sinn an dòchas gum faigheamaid àite a dh'fhaodamaid a cheannach am Bàgh a' Chaisteil, agus bhiodh bùth stèidhichte am Bàgh a' Chaisteil làn-ùine," thuirt Màiri Anna Fhearghasdan, a tha an sàs sa Chomann.

"Tha an t-airgead a fhuair sinn bhon Chrannchur Nàiseanta gu bhith air a chosg air rannsachadh a dhèanamh air dè na rudan a dh'fhaodadh a bhith againn airson na bùtha agus ciamar a dh'obraicheadh i.

"Tha beagan rannsachaidh air a dhèanamh mar thà le ceisteachain a' dol a-mach a' faighneachd do dhaoine dè tha a' cur bacadh orra o bhith a' ceannach stuth ionadail 's rudan mar sin, 's nam biodh e ri fhaighinn dè bhiodh iad ag iarraidh.

"Agus tha daoine ag ràdh gur e an rud a bhith goireasach, 's daoine ag ràdh gun robh iad ag iarraidh bùth am Bàgh a' Chaisteil.

"Ach tha sinn an uair sin a' dol a thogail air an rannsachadh a tha sin, a bhruidhinn ri croitearan, iasgairean, duine sam bith a tha a' dèanamh sgàth sa choimhearsnachd ach am faic sinn dè nam b'urrainn dhaibhsan an stuth a chur a-steach dhan bhùthaidh.

"Tha sinn airson a bhith a' reic rud sam bith a tha duine sam bith às an àite deònach a dhèanamh 's a chur thugainne airson a reic.

"Can as t-Samhradh, a' coimhead airson leiteas is rudan mar sin a bhios daoine a' fàs, ged nach biodh ann ach fiù 's iad a' fàs beagan air an son fhèin, ma bhios dad a bharrachd aca gun gabhadh e cur a-steach dhan bhùthaidh, càl, currain, tuinneap, buntàta - rud sam bith mar sin a thaobh bìdh.

"Agus air an làmh eile rudan a tha daoine a' dèanamh anns an àite a thaobh rudan a tha iad a' fighe no a' fuaigheal, no obair-làimhe sam bith - ach bidh e cudromach gum bi rudan air an dèanamh anns an àite.

"Ma tha pròiseact mar seo ag obair ann an coimhearsnachd, tha còir gun dèanadh e a' choimhearsnachd nas fheàrr dheth.

"Tha thu a' coimhead air biadh fhaighinn nas fhaisge air làimh, agus an t-airgead a bhiodh air a chosg anns a' bhùthaidh, cha bhi e ach a' dol timcheall sa choimhearsnachd.

"Chan fheum thu uidhir de na rudan sin a cheannach o thaobh a-muigh an eilein," thuirt i.