BBC Naidheachdan

Buannachd à bhith a' gluasad a' Mhòid

Published
image copyrightother
image captionTha Còisir Rinn Friù aig a' Mhòd am bliadhna airson a' chiad turais.

Tha an Comunn Gàidhealach ag ràdh gum faod am Mòd Nàiseanta Rìoghail a bhith air a chumail ann an àiteachan ùra air Ghàidhealtachd, às dèidh cho soirbheachail 's a bha an fhèis ann an Gallaibh bho chionn dà bhliadhna.

Tha iad ag ràdh gu bheil an àireamh chloinne às an sgìre a tha a' farpais am bliadhna a' toirt toileachais dhaibh.

Agus tha còisir ùr à Pàislig, far am bi Mòd na h-ath-bhliadhna, an sàs san fhèis cuideachd.

Tha còrr 's 1,500 duine cloinne a' gabhail pàirt sna farpaisean ann an Dùn Omhain am bliadhna.

"Tha na h-àireamhan falain, agus tha sinn a' coimhead cloinne a' tilleadh bho àite mar Ghallaibh far an robh sinn o chionn dà bhliadhna, agus tha sin a' dearbhadh dhuinn gu bheil sinn a' dol a dh'fhàgail dìleib ann an Gallaibh," thuirt Àrd-Oifigear a' Chomuinn Ghàidhealaich, Iain Moireasdan.

"Tha sinn toilichte cuideachd gu bheil sinn a' faicinn còisir ùir, Còisir Rinn Friù, a' tighinn à Pàislig chun a' Mhòid am bliadhna airson a' chiad turais.

"Bhiodh e gu math na b'fhasa don Chomunn am Mòd, gach bliadhna, a chur gu bailtean tarsainn air a' Ghàidhealtachd.

"Ach feumaidh sinn barrachd na sin a dhèanamh. Feumaidh sinn a dhol taobh a-muigh na Gàidhealtachd, airson sùilean dhaoine eile fhosgladh dhan Ghàidhlig," thuirt e.