Piseach air eaconamaidh Earra-Ghàidheal?

Air fhoillseachadh
Surfair-siùil ann an Tiriodh
Fo-thiotal an deilbh,
Tha gaoth gu leòr air Eilean Thiriodh is e air fàs ainmeil airson surfadh-siùil.

Eadar cumhachd na gaoithe, cumhachd na mara agus saidheans tha cuid dhen bheachd gum faodadh an gnìomhachas togail a thoirt air sgìre nach eil cho math dheth a thaobh ionmhais.

Nochd beachd gum faodadh cumhachd ath-nuadhachail beartas a thoirt do dh'Earra-Ghàidheal mar a thug gnìomhachas na h-ola beartas dhan Chosta an Ear.

Tha stiùiriche Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, an Comh. Ruairidh MacCuthais ag aontachadh gur e rud cudromach a th' ann dhan sgìre.

Tha iomadach leasachadh inntinneach a' dol air adhart air feadh Earra-Ghàidheal.

Tuath-gaoithe far chosta Eilean Thiriodh

Thathas am beachd tuath-gaoithe mòr a thogail far chosta Eilean Thiriodh - rud a tha gu math connspaideach.

Dh'fhaodadh suas ri 300 crann-gaoithe a bhith air an togail faisg air an Sgeir Mhòir.

Tha cuid draghail gun dèan na crainn-ghaoithe milleadh air an àrainneachd agus gun toir sin buaidh air turasachd.

Ach dh'fhaodadh an leasachadh seo obraichean a thoirt do dh'àite iomallach.

Thàinig fios bho chionn ghoirid ge-tà, gun tig dàil de bhliadhna sa phròiseact.

Tha Scottish Power Renewables ag iarraidh coimhead gu dlùth air sgrùdadh a rinn SNH air an àrainneachd.

Tha iad cuideachd a' beachdachadh air an àireamh de chrainn-ghaoithe a lùghdachadh.

Chan eil e coltach gun cuir iad iarrtas dealbhachaidh a-steach mus bi referendum air neo-eisimeileachd na h-Alba ann ann an 2014.

Cumhachd na mara an Ìle

Air Eilean Ìle chaidh a' chiad stèisean cumhachd tuinn coimearsalta a thogail ann am Port na h-Abhainne.

Thathar an dùil gun tèid a' chiad stèisean coimearsalta airson cumhachd an làin a chur ann an Caolas Ìle ann an 2014.

Tha an sruth ann an Caolas Ìle cho làidir is gu bheil e a' putadh an aiseig a-null a Dhiùra gu aon taobh.

Às dèidh mar a chaidh deuchainnean a dhèanamh air innealan cumhachd na mara ann an Caolas Arcaibh tha Scottish Power Renewables den bheachd a' chiad stèisean cumhachd sruth na mara a thogail an seo.

Thathar am beachd deich innealan a chur dhan mhuir a chruthaicheas deich megawatt de chumhachd - gu leòr gus dealan a chumail ri Eilean Ìle air fad.

Aon uair agus gu bheil na h-innealan fon mhuir thathar an dùil nach bi cus buaidh aca air an àrainneachd.

Tha e na amas dha Riaghaltas na h-Alba gun tig 50% dhen chumhachd a tha a dhìth air an dùthaich bho chumhachd ath-nuadhachail ron bhliadhna 2015 agus an cumhachd air fad ron bhliadhna 2020.

Connadh à feamainn

Tha am pròiseact Biomara aig Ionad Saidheans Mara na h-Alba a' coimhead ri mar a ghabhadh feamainn a chleachdadh gus connadh a chruthachadh.

Thathas mar-thà a' cleachdadh etanol ann an càraichean ach is e a' cheist a th' ann an gabhadh barrachd feum a dheanamh dheth.

Bha iad an toiseach airson siostam eigeòlais na feamad a thuigsinn.

Bidh eòin a' biadhadh air cuileagan is eile a tha beò anns an fheamainn.

Ann an cuid de dh'àiteachan bidh croitearan cuideachd a' dèanamh feum mhòir den fheamainn air na cladaichean.

Leis an sin thathar den bheachd nach biodh e freagarrach mòran den fheamainn a thoirt air falbh bho na cladaichean.

'S ann a thathar a' coimhead air mar a ghabhadh a fàs.

Aig Ionad Saidheans Mara na h-Alba ann an Dùn Staifhinis, bhathar cuideachd a' coimhead air meanbh-algaich.

Tha iad air tuigse nas fhèarr fhaighinn orra.

Fhuair eòlaiche a-mach gu bheil tòrr siùcair ann am feamainn donn is gu bheil sin gu sònraichte feumail gus etanol a chruthachadh leis an gabhadh connadh a dhèanamh.

Thèid an obair a-nis a thoirt air adhart aig ìre choimearsalta.

Tha am pròiseact Biomara dìreach air a thighinn gu crìch.

Cumhachd na gaoithe

Bidh Wind Towers Eta ann am Machaire Shànais a' togail chrann-gaoithe.

Chaidh ainm na companaidh atharrachadh grunn thursan agus i a-nis a' buntainn do SSE.

Is coltach gu bheil cùisean a' dol gu math dhaibh.

Fo-thiotal an deilbh,
A' togail crainn-ghaoithe faisg air Loch Obha.

Tha a' chompanaidh Greenpower a' togail tuath-gaoithe an-dràsta aig Carraig Gheal faisg air Loch Obha.

Chaidh na crainn-ghaoithe a thogail le Wind Towers Eta.

Ach chan ann a-mhàin sna h-Eileanan Siar a tha duilgheadasan le càbal dealain nach eil mòr gu leòr. Dh'fhaodadh sin maill a chur air pròiseactan ann an Earra-Ghàidheal cuideachd.

Bidh connspaid tric a' cuairteachadh thuathan-gaoithe.

Ann am Machaire Shànais chuirear stad air leasachadh de sheòrsa.

Tha na diofar phròiseactan seo a' sealltainn gu bheil cothrom ann gun toir cumhachd ath-nuadhachail piseach air eaconamaidh sgìre Earra-Ghàidheal.

Bidh sluagh na sgìre an dòchas gun tèid èisteachd ris na draghan aca agus gum faigh iad buannachd às na leasachaidhean seo.