BBC Naidheachdan

Memorandum Oighreachd a' Chrùin ga dhiùltadh

Published
image captionTha a' Chomhairle an dòchas gum faigh coimhearsnachdan ionadail air buannachd shusbainnteach fhaighinn bho chumhachd na mara.
Dhiùlt Comhairle nan Eilean Siar gabhail ri memorandum a chaidh ullachadh le Oighreachad a' Chrùin, a tha a' moladh cothrom a thoirt do choimhearsnachdan barrachd buannachd fhaighinn bho grunnd na mara.
Tha a' Chomhairle ag ràdh nach eil e a' dol fada gu leòr agus gum feum cruth atharrachadh a thoirt air mar a tha Oighreachd a' Chrùin ag obair.
A rèir Fhir-ghairm na Comhairle, Tormod Dòmhnallach, tha a' Chomhairle den bheachd gun tig an t-atharrachadh a tha sin.
"Tha sinne a' smaoineachadh gun tig atharrachadh san dòigh anns a bheil Oighreachd a' Chrùin ag obair - tha iad air atharrachadh mar-thà," thuirt e.
"Air sgàth 's gu bheil sinn a-nis gam faicinn a' bruidhinn ri coimhearsnachdan agus a' toirt bhuannachdan a-steach do na sgìrean far a bheil iad a' faighinn teachd-a-steach gu math mòr, nar beachd-ne.
"Agus tha iad air a bhith a' dèanamh sin tro thuathanasan èisg, agus a bhith ag àrach mhaorach thairis air na bliadhnaichean a chaidh seachad.
"Ach tha sinne a' faicinn gu bheil a' bhuannachd as motha a' dol a thighinn bho chumhachd ath-nuadhachail anns an fhairge, agus tha sinn airson 's gum bi smachd aig ùghdarrasan ionadail air na tha a' dol a thachairt mu thimcheall nan eileanan againn, agus gu bheil a' bhuannachd a' tighinn dìreach a-steach chun nan eileanan," thuirt e.