Stiùidio
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Naidheachdan 11:00m

26 An Gearran 2013 Ùraichte aig Ùraichte aig

An Eaglais Chaitligeach

Tha sgoilear ainmeil eachdraidh ag ràdh gu bheil an Eaglais Chaitligeach an Alba anns na staing as miosa san robh i bho àm an Ath-leasachaidh. Thuirt an t-Àrd-Oll. Tom Devine à Oilthigh Dhùn Èideann, gu bheil e doirbh a dhèanamh a-mach dè cho mòr 's a bhios a' bhuaidh a bheir suidheachadh a' Chàrdanail Keith O'Brien air an eaglais anns an ùine ghoirid. Dh'fhàg an Càrdanal a dhreuchd an dèidh do cheathrar a bha nan sagartan sna h-80an a ràdh gun robh e ri dol-a-mach mì-iomchaidh riutha. Ach tha an Càrdanal a' cur an aghaidh nan casaidean.

An Èipheit

Bha dithis Bhreatannach am measg luchd-turais a chaidh a mharbhadh ann an tubaist le balùn-adhair anns an Èipheit. Dhearbh a' chompanadih Thomas Cook an àireamh Bhreatannach an ceartuair. Chaidh co-dhiù 14 de luchd-turais a mharbhadh nuair a chaidh am balùn na theine faisg air baile Luxor ann an ceann a deas na dùthcha. Tha e air aithris gun do spreadh e an uair sin 's gun do thuit e gu talamh. Chaidh dithis Bhreatannach eile a thoirt dhan ospadal.

Teine ann an Ratharsair

B'fheudar do bhàta-teasairginn luchd-smàlaidh a thoirt a dh'Eilean Ratharsair tràth madainn an-diugh an dèidh do thaigh a dhol na theine. Chaidh aon rùm a mhilleadh gu tur anns an taigh ann an Inbhir Àrais. Bha aonad-smàlaidh an eilein fhèin a' cur feum air taic, 's thug bàta-teasairginn Phort Rìgh sianar smàladairean a-null à Port Rìgh.

Dì-chroitearachd

Tha casg ga chur air daoine a th' air an croitean a cheannach bho a bhith a' toirt talamh a-mach à croitearachd. Thuirt Coimisean na Croitearachd gun tàinig orra casg a chur an sàs an-dràsta air sgàth draghan mu Achd Ath-leasachaidh na Croitearachd. Tha coltas gu bheil am briathrachas a th' anns a Achd a' ciallachadh nach gabh talamh air croit a chaidh a cheannach leis a' chroitear a thoirt a-mach à croitearachd.

Geòidh

Thèid iarraidh air Riaghaltas na h-Alba tuilleadh airgid a chur ri pròiseactan ann an Uibhist airson feuchainn ri smachd a chumail air àireamh nan geadh. A rèir Dualchas Nàdair na h-Alba, a th' air a bhith ga sgrùdadh, tha iad a-nis gu math nas pailte na bha iad anns na h-Eileanan Siar.

Buinn Chogaidh

Gheibh daoine a bh' anns na h-Arctic Convoys, agus ann am Bommer Command àm an Dàrna Cogaidh buinn a' comharrachadh an gaisgeachd mu dheireadh thall. Tha daoine air a bhith ag argamaid airson duais den t-seòrsa a thoirt a-steach bho chionn bhliadhnaichean. Mur a bheil na daoine fhèin beò, gheibh am banntraichean am bonn.

Aonadan-smàlaidh

Tha coltas gun tèid na h-aonadan-smàlaidh coimhearsnachd ann an Cnòideart agus ann an Eige a dhùnadh. Thèid na molaidhean air beulaibh Bhòrd-Smàlaidh na Gàidhealtachd 's nan Eilean Dihaoine. Tha ceannardan na seirbheis ag ràdh nach eil daoine sa choimhearsnachd a ruitheas iad agus nach eil feum mhòr orra.