Ralaidh Innse Gall air an rathad

Càr aig Calum George Buchaan Image copyright Other

Le dìreach ceitheir miosan air fhàgail, tha Club Chàraichean Leòdhais ag ràdh gu bheil an rèis aca - Rally Hebrides - air targaid son còrr is £21,000 a thogail son buidhean chathrantais am bliadhna.

Thèid an ralaidh air adhart air an 17mh Lùnasdal agus tha mòran dhrìobhairean air na h-ainmeanan aca a chur air adhart airson na rèis mar tha.

Ged a cho-dhùin riaghaltas Westminster gun a dhol air adhart le co-luadar air rallaidhean far am bithear a' dùnadh rathaidean, chan eil seo a' dol a thoirt buaidh sam bith air Rally Hebrides.

Bi na càraichean a' dol timchuil deifir àitean ann an Steòrnobhagh.

Thog iad £21,000 an uiridh son Buidhean Taic Ailse Mhic a' Mhaoilean.