Dorsan nas leatha a dhìth air each

  • Air fhoillseachadh

Chaidh innse do bhoireannach, aig a bheil each a' fuireach na dachaigh air a' Bhac ann an Leòdhas bho chionn faisg air dà bhliadhna, gum feum i an taigh atharrachadh ma tha i a' dol a chumail a' bheathaich.

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gum feum ceithir troighean de leathad a bhith ann an doras gach rùm anns am bheil an t-each.

Tha mìos aig Stephanie Noble 'son sin a dhèanamh.

Thuirt ise gun dèan i tagradh an aghaidh sin.