BBC Naidheachdan

Freagairtean do dh'òraid na Bànrigh

Published
image copyrightAFP
image captionDh'fhosgail a' Bhànrigh a' Phàrlamaid aig Westminster airson an 63mh turais.

Tha a' Bhanrigh air gealltanas Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte Alba a chumail san Aonadh ath-dhearbhadh, 's i a' fosgladh a' Phàrlamaid aig Westminster.

Thuirt a Mòrachd gun lean ministearan na RA orra "a' cur taic ris a' chùis airson Alba a bhith a' fuireach mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte".

Mhìnich òraid na Bànrigh planaichean reachdail na co-bhanntachd air thoiseach air an ath thaghadh choitcheann, agus cuideachd air thoiseach air an referendum air neo-eisimileachd na h-Alba air an 18mh là den t-Sultain.

Tha cumhachdan airson faighinn cuidhteas Bhall-Pàrlamaid a th' air an lagh a bhriseadh am measg na chaidh fhoillseachadh.

Tha Riaghaltas na Co-bhanntachd ag amas air 11 bile ùr fhaighinn tron Phàrlamaid thar na bliadhna ri teachd, mòran dhiubh air an deach iomradh a thoirt anns a' Bhuidseat mu dheireadh, leithid atharrachadh ann an siostam nam peinnsean.

Rinn an òraid ath-dhearbhadh cuideachd air miann an Riaghaltais ann an Lunnainn air Alba a chumail anns an Rìoghachd Aonaichte.

Rinn a' Bhànrigh a h-òraid agus luchd-poileataigs na h-Alba air an diofar sheallaidhean a chur air chois mu àm ri teachd na h-Alba.

Chuir labhraiche an SNP aig Westminster, Aonghas Robasdan, cuideam air a' phuing nach do rinn a' Bhànrigh iomradh sam bith mu chumhachdan ùra do Phàrlamaid na h-Alba.

Ach thuirt Rùnaire na h-Alba, Alastair MacIlleMhìcheil gum biodh buntanas air naoi a-mach às na 11 bhile a nochd san òraid ri Alba.

Na h-òraid sa Phàrlamaid, thuirt a' Bhànrigh: "Leanaidh an Riaghaltas agam orra a' buileachadh chumhachdan ùra do Phàrlamaid na h-Alba agus a' cur taic ris a' chùis airson Alba a bhith a' fuireach mar phàirt den Rìoghachd Aonaichte."

Thuirt Mgr Robasdan: "Tha e iongantach nach deach iomradh idir a thoirt ann an òraid na Bànrigh air planaichean phàrtaidhean Wesminster airson na h-Alba.

"Cha deach iomradh fiù 's a thoirt air cìs nam faraidhean adhair, ged a dh'fhaodadh seo a bhith air a chur for smachd Pàrlamaid na h-Alba an-dràsta, mar a dh'aidich na Tòraidhean an t-seachdain seo chaidh.

"Anns a' bhliadhna seo - a' bhliadhna as cothromaiche ann an eachdraidh na h-Alba - cha-mhòr gun d' fhuair Alba gnogadh-cinn ann an Westminster, agus gun fiù 's facal mu phlanaichean airson Riaghaltas na h-Alba a leasachadh san àr mi teachd."

Thuirt Mgr MacIlleMhìcheil gu bheil Riaghaltas na RA "a' togail air bun-stèidh làidir airson àm ri teachd soirbheachail agus brosnachail ann an Alba".

Lean e: "Bheir an reachdas seo piseach air beatha dhaoine thar na dùthcha air fad, a' toirt taic do theaghlaichean a tha a-muigh ag obair agus do ghnìomhachasan a th' aig cridhe ar n-eaconamaidh.

"Aig a' cheart àm bheir sinn barrachd taic do ghnìomhachas a' Chuain a Tuath, agus bheir sinn tèarainnteachd agus sùbailteachd do pheinnseanairean na h-Alba len cuid airgid. 'S e pasgan ioma-chuimseach a tha seo do dh'Alba agus tha mise a' cur fàilte air na h-atharrachaidhean deimhinneach a thig leis."

Thuirt Rùnaire Dhùbhlanach na h-Alba, Mairead Curran, gu bheil Alba ga fàilligeadh le riaghaltasan na RA agus na h-Alba.

Thuirt Ms Curran: "Tha riaghaltas Albannach Nàiseantach againn a tha cho beò-ghlacte leis an referendum nach eil iad a' dèanamh an còrr, agus riaghaltas san RA a tha fo stiùir nan Tòraidhean 's a th' air ruith a-mach à beachdan."

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Diofar sheallaidhean gam foillseachadh