Taic airson tuilleadh chumhachdan

  • Air fhoillseachadh
Ruth Davidson, Johann NicLaomainn agus Uilleam Rennie
Fo-thiotal an deilbh,
Sheas ceannardan Albannach nan Làbarach, nan Tòraidhean agus nan Lib-Deamach an guailibh a chèile gus an cùl-taic a chur ri clàr-ama atharrachaidh.

Tha ceannardan Albannach nan trì prìomh phàrtaidhean a tha a' cur taic ris an Aonadh air foillseachadh gu bheilear cuideachd a' cur taic ri barrachd chumhachdan do dh'Alba.

An dèidh an fhios-naidheachd, thuirt am Prìomh Mhinistear, Daibhidh Camshron, agus ceannard nan Làbarach, Ed Miliband, gun robh iad a' dol a sheachnadh Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir Diciadain gus a dhol a dh'Alba.

Bha ceannardan Albannach nan Làbarach, nan Tòraidhean agus nan Lib-Deamach air seasamh an guailibh a chèile gus an cùl-taic a chur ri clàr-ama atharrachaidh.

Thuirt am Prìomh Mhinistear Ailig Salmond gun robh iomairt Nas Fheàrr Còmhla "air tuiteam às a chèile".

Tha Ceannard nan Làbarach ann an Alba, Johann NicLaomainn; Ceannard nan Tòraidhean ann an Alba, Ruth Davidson; agus Ceannard nan Lib-Deamach ann an Alba, Uilleam Rennie air taic a chur ris a' phlana gnìomha a chaidh fhoillseachadh leis an t-seann Phrìomhaire, Gòrdan Brown.

Thàinig an naidheachd bho thaigh-tasgaidh Dynamic Earth ann an Dùn Èideann agus cunntas-bheachd ùr air sealltainn gur e glè bheag a bha eadar an dà thaobh san deasbad air neo-eisimeileachd na h-Alba.

'A' bhòtadh airson atharrachaidh'

Thuirt Ms NicLaomainn: "Tha e comasach bhòtadh "Cha Bu Chòir" air an 18mh là den t-Sultain agus cuideachd a ràdh gu bheil thu a' bhòtadh airson atharrachaidh, airson barrachd chumhachdan do Phàrlamaid na h-Alba."

Thuirt i cuideachd: "Tha argamaidean poileataigeach againn uile, sin mar a tha poileataigs ag obair, ach bidh sinn ag aontachadh nuair as urrainn dhuinn, agus 's e tha sinn air a ràdh an seo, 's e gur e a tha cudromach do mhuinntir na h-Alba san deasbad seo gu bheil cinnt aca gun tig barrachd chumhachdan.

Thuirt ceannard nan Tòraidhean ann an Alba, Ruth Davidson, gun robh Gòrdan Brown air plana a chur air chois a dheadh a choileanadh an dèidh bhòt an aghaidh neo-eisimeileachd, agus gun robh am Prìomhaire Daibhidh Camshron air taic a chur ris.

Thuirt i: "Seo an dòigh a gheibh Alba an rud as motha air a bheil iarrtas aice, sin làn-smachd is cumhachd air cuid mhath de na tha sinn a' dèanamh san rìoghachd seo, mar a tha sinn a' lìbhrigeadh sheirbheisean poblach, gun a bhith a' coiseachd air falbh o neart agus tèarainteachd na Rìoghachd Aonaichte.

Thuirt Mgr Rennie, ceannard nan Lib-Deamach ann an Alba: "Tha na trì pàrtaidhean a' tighinn còmhla leis gu bheil seo cho fìor chudromach.

"Tha sinn a' dol a chur romhainn tuilleadh a sholarachadh a thaobh chìsean is sochairean, sin an gealltanas a th' againn nar seasamh an seo - cinnt a thoirt do dhaoine ann an Alba, ma bhòtas iad "Cha Bu Chòir" anns an t-Sultain, gun tachair atharrachaidhean nas raidigich air feadh Alba."

'Là sònraichte'

A' bruidhinn aig tachartas Bu Chòir Alba ann an Dùn Èideann, thuirt am Prìomh Mhinistear: "Tha mise den bheachd gur e là gu math sònraichte a tha seo ann an iomairt an referendum. 'S e seo an là a thuit iomairt Nas Fheàrr Còmhla às a chèile.

Thuirt Mgr Salmond gur e "ath-aithris, ath-sgeadachadh agus ath-chlàr de na chaidh a ràdh as t-Earrach" a bh' anns na planaichean aig Mgr Brown, ris an do chuir ceannardan nam pàrtaidhean Albannaich taic.

Tha dùil gun cuir na trì pàrtaidhean a tha a' cur taic ris an Aonadh an ainm ri gealltanas gun deadh Achd Albannach ùr - a' toirt barrachd fèin-riaghlaidh do dh'Alba an dèidh bhòt an aghaidh neo-eisimeileachd - a ghabhail a-steach ann an ciad Òraid na Bànrigh an dèidh Taghadh Choitcheann 2015.

Tùs an deilbh, Getty Images
Fo-thiotal an deilbh,
Tha cùisean air fàs teann eadar an dà thaobh san deasbad.

Sheall an cunntas-bheachd as ùire aig TNS gun robh 39% de dh'inbhich ris an deach bruidhinn a' cur taic ri "Cha Bu Chòir", 38% a' cur taic ri "Bu Chòir" agus 23% gun an inntinn a dhèanamh suas.

A-mach às an fheadhainn a bha dearbhte gun robh iad a' dol a bhòtadh, bha "Bu Chòir" agus "Cha Bu Chòir" co-ionann aig 41%, le 18% gun an inntinn a dhèanamh suas.

Chaidh an cunntas-bheachd, anns an robh 990 com-pàirtiche, a dhèanamh eadar an 27mh là den Lùnastal agus an 4mh là den t-Sultain.

Chuir ceannardan Albannach nan trì prìomh phàrtaidhean taic ris a' clàr-ama a chaidh a mhìneachadh le Mgr Brown, 's e a' toirt seachad òraid aig cluba mhèinnearan ann am Meadhan Lodainn.

B' iad na prìomh phuingean:

  • gun deadh tòiseachadh air an reachdas ùr air an 19mh là den t-Sultain, an là an dèidh na bhòta.
  • gun deadh "pàipear stiùiridh" fhoillseachadh le Riaghaltas na RA, a' toirt mìneachaidh air na h-atharrachaidhean a tha san amharc, ro dheireadh an Dàmhair.
  • gun deadh pàipear geal a chur ri chèile ro dheireadh na Sultaine, an dèidh co-chomhairleachaidh, le fios mu na cumhachdan air a bheilear a' beachdachadh.
  • gun deadh dreachd de reachdas ùr fhoillseachadh, airson Achd Albannach ùr, san Fhaoilleach.

Thuirt labhraiche bho Shràid Downing gun robhar "riaraichte leis a' chlàr-ama a chaidh a mholadh", fhad 's a thuirt ceannard nan Làbarach, Ed Miliband, gun robh esan ag iarraidh "gun deadh am pròiseas airson tuilleadh fèin-riaghlaidh a thòiseachadh anns a' bhad an dèidh an referendum".

Tha na trì prìomh phàrtaidhean aig Westminster roimhe air molaidhean fa leth a chur air chois a thaobh tuilleadh chumhachdan do Phàrlamaid na h-Alba.

'Naidheachd mhòr'

Chuir am BP Nàiseantach, Aonghas Robasdan, às an leth gun robhar a' tabhann "brìb aig a' mhionaid mu dheireadh".

Thuirt e: "Chan e naidheachd mhòr an là an ath-aithris a bh' aig Gòrdan Brown agus a charaidean sa phàrtaidh Tòraidheach, 's e an nàidheachd mhòr gu bheil am 'momentum' fhathast leis an iomairt 'Bu Chòir'.

"Tha taobh 'Bu Chòir' an-àirde suas sia puingean, tha taobh 'Cha Bu Chòir' air a dhol sìos sia puingean, 's tha sinn a' faicinn an t-uabhas luchd-bhòtaidh, gu h-àraidh luchd-bhòtaidh Làbarach, ag atharrachadh gu taobh 'Bu Chòir'.

"Aig a' cheart àm, tha taobh 'Cha Bu Chòir' a' clisgeadh, a' tabhann brìb a tha gu tur follaiseach do luchd-bhòtaidh na h-Alba."

Dh'fhaighnich am BP Làbarach Jim Murphy do Mhgr Robasdan co-dhiù an deadh an SNP an sàs ann an deasbad mu bhun-reachd na h-Alba nan deadh bhòtadh an aghaidh neo-eisimeileachd.

Thuirt Mgr Murphy: "Tha sinn airson a bhith gu tur soilleir nach eil daoine a tha a' bhòtadh 'Cha Bu Chòir' a' bhòtadh airson atharrachaidhean a sheachnadh. Tha atharrachadh a' tighinn.

"Mar thoradh air na thuirt Mgr Brown agus am Pàrtaidh Làbarach an-raoir, le aonta bho na pàrtaidhean eile a tha a' cur taic ris, an là an dèidh an referendum, mar a thèid toradh na bhòta fhoillseachadh, ma 's e bhòt 'Cha Bu Chòir' a th' ann, thèid gluasad a chur mu choinneimh Thaigh nan Cumantan, le molaidhean a bheir cumhachdan ùra cudromach do Phàrlamaid na h-Alba gu sgiobalta."

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh