Alba air Taghadh: Na Toraidhean

Air fhoillseachadh

Air an 18mh là den t-Sultain, chaidh faighneachd do shluagh na h-Alba "Am bu chòir do dh'Alba a bhith na dùthaich neo-eisimeileach?"

An dèidh bhliadhnaichean de dheasbad agus de dh'iomairt on dà thaobh, tha Alba air taghadh.

Gu h-ìosal, chìthear toradh na bhòta a rèir gach sgìre.

Na h-àireamhan airson Alba air fad

Bhòtaichean air fad: 3,619,915 (84.5%)

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 1,617,989 (44.7%)

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 2,001,926 (55.3%)

Comhairle Arcaibh - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Arcaibh.

Bhòtaichean air fad: 14,907

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 83.7%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 4,883

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 10,004

Comhairle Bhaile Ghlaschu - Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Bhaile Ghlaschu.

Bhòtaichean air fad: 364,664

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 75%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 194,779

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 169,347

Comhairle Bhaile Dhùn Dèagh - Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Bhaile Dhùn Dèagh.

Bhòtaichean air fad: 95,592

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 78.8%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 53,620

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 39,880

Comhairle Bhaile Dhùn Èideann - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Bhaile Dhùn Èideann.

Bhòtaichean air fad: 318,565

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 84.3%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 123,927

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 194,638

Comhairle Bhaile Obar Dheathain - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Bhaile Obar Dheathain.

Bhòtaichean air fad: 143,664

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 81.7%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 59,390

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 84,220

Comhairle Dhùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Dhùn Phris is Gall-Ghàidhealaibh.

Bhòtaichean air fad: 106,653

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 87.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 36,614

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 70,039

Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.

Bhòtaichean air fad: 63,516

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 88.2%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 26,324

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 37,143

Comhairle Fìobha - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Fìobha.

Bhòtaichean air fad: 254,162

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 84.1%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 114,148

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 139,788

Comhairle Inbhir Chluaidh - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Inbhir Chluaidh.

Bhòtaichean air fad: 54,601

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 87.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 27,243

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 27,329

Comhairle Lodainn an Ear - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Lodainn an Ear.

Bhòtaichean air fad: 71,798

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 87.6%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 27,467

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 44,283

Comhairle Lodainn an Iar - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Lodainn an Iar.

Bhòtaichean air fad: 119,024

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 86.1%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 53,342

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 65,682

Comhairle Mhachaire Aonghais - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Mhachaire Aonghais.

Bhòtaichean air fad: 80,302

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 85.7%.

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 35,044

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 45,192

Comhairle Mheadhan Lodainn - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Mheadhan Lodainn.

Bhòtaichean air fad: 60,395

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 86.8%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 26,370

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 33,972

Comhairle Mhoireibh - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Mhoireibh.

Bhòtaichean air fad: 64,205

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 85.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 27,232

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 36,935

Comhairle na Gàidhealtachd - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle na Gàidhealtachd.

Bhòtaichean air fad: 165,976

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 86.9%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 78,069

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 87,739

Comhairle na h-Eaglaise Brice - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle na h-Eaglaise Brice.

Bhòtaichean air fad: 108,626

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 88.7%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 50,489

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 58,030

Comhairle nan Eilean Siar - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle nan Eilean Siar.

Bhòtaichean air fad: 19,758

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 86.2%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 9,195

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 10,544

Comhairle nan Crìochan - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle nan Crìochan.

Bhòtaichean air fad: 83,526

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 87.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 27,906

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 55,553

Comhairle Shealtainn - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shealtainn.

Bhòtaichean air fad: 15,635

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 88.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 5,669

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 9,951

Comhairle Shiorrachd Àir a Deas - Cha bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Àir a Deas.

Bhòtaichean air fad: 81,716

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 86.1%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 34,402

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 47,247

Comhairle Shiorrachd Àir a Tuath - Cha bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Àir a Tuath.

Bhòtaichean air fad: 96,173

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 84.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 47,072

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 49,016

Comhairle Shiorrachd Àir an Ear - Cha bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Àir an Ear.

Bhòtaichean air fad: 84,262

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 84.5%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 39,762

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 44,442

Comhairle Shiorrachd Chlach Mhanainn - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Chlach Mhanainn.

Bhòtaichean air fad: 35,410

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 88.6%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 16,350

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 19,036

Comhairle Shiorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Dhùn Bhreatainn an Ear.

Bhòtaichean air fad: 79,011

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 91%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 30,624

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 48,314

Comhairle Shiorrachd Dhùn Bhreatainn an Iar - Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Dhùn Bhreatainn an Iar.

Bhòtaichean air fad: 62,532

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 87.9%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 33,720

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 28,776

Comhairle Shiorrachd Lannraig a Deas - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Lannraig a Deas.

Bhòtaichean air fad: 222,790

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 85.3%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 100,990

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 121,800

Comhairle Shiorrachd Lannraig a Tuath - Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Lannraig a Tuath.

Bhòtaichean air fad: 226,883

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 84.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 115,783

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 110,922

Comhairle Shiorrachd Obar Dheathain - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Obar Dheathain.

Bhòtaichean air fad: 179,943

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 87%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 71,337

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 108,606

Comhairle Shiorrachd Pheairt is Chinn Rois - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Pheairt is Chinn Rois.

Bhòtaichean air fad: 104,285

Àireamh sa cheud den t-sluagh a bhòt: 86.9%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 41,475

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 62,714

Comhairle Shiorrachd Rinn Friù - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Rinn Friù.

Bhòtaichean air fad: 117,612

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 87.3%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 55,466

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 62,067

Comhairle Shiorrachd Rinn Friù an Ear - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shiorrachd Rinn Friù an Ear.

Bhòtaichean air fad: 66,021

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 90.4%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 24,287

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 41,690

Comhairle Shruighlea - Cha Bu Chòir air buaidh a thoirt

Chaidh buil na bhòt fhoillseachadh ann an Comhairle Shruighlea.

Bhòtaichean air fad: 62,225

Àireamh sa cheud de dhaoine a bhòt: 90.1%

Bhòtaichean airson Bu Chòir: 25,010

Bhòtaichean airson Cha Bu Chòir: 37,153