Àireamhan

  • Air fhoillseachadh
  • comments

Bha sinn a' feitheamh tron fheasgair airson freagairt bho ChOSLA às dèidh mar a thuirt Iain Swinney gun deigheadh airgead a thoirt bho chomhairlean mura an do ghabh iad ri targaidean an riaghaltais air àireamhan thidsearan.

Ach 's i a bha làidir nuair a thàinig i.

Thuirt ceann-suidhe na buidhne, David O'Neill, gun robh dol a-mach an riaghaltais tàmailteach agus gun robh iad a' feuchainn ri smachd a ghabhail air riaghaltas ionadail.

Chuala mi bho gach taobh gun robh an còmhradh eatorra a' leantainn fiù 's an-dè.

Bha an Leas-Phrìomh Mhinistear air £41m a thabhainn gus àireamhan thidsearan a chumail suas, an uair sin £10m a bharrachd a dh'fhoillsich e an-diugh.

Ach cha chuala na comhairlean gus an do sheas Mgr Swinney an àirde ann an t-Seòmar airson deasbad a' bhuidseit gum biodh e a-nis a' sireadh aonta leotha gu fa leth.

Trot

A rèir an riaghaltais, tha an t-airgead sin fhathast air a' bhòrd.

Ach mura gabh comhairle ris na targaidean, no ma dh'fàiligeas oirre an ruighinn, bidh Mgr Swinney ag iarraidh an airgid air ais.

Is beag an t-iongnadh, beagan mhìosan ron taghadh choitcheann, gur e deasbad sradagach a bha ann mus deach buidseat na bliadhna seo tighinn troimhe.

Ach a-nis tha trot air èirigh eadar riaghaltas nàiseantach aig Holyrood agus comhairlean Làbarach taobh a-muigh.

Air là nuair a nochd cunntas-bheachd a thuirt gu faodadh na Làbaraich tòrr sgìrean a chall anns a' Chèitean, bidh dòchas aig Mgr Swinney gur e an taobh aigesan a bhuannaicheas.

An ceann trì mìosan, innsidh an luchd-bhòtaidh dha a bheil e ceart.