Am broinn a' bhogsa

Niall O'Gallagher
Fear-naidheachd poileataigeach
@BBCNiallOGon Twitter

Air fhoillseachadh
comments
Comments

A bheil sibhse a' faireachdainn nas fheàrr dheth?

Ma dh'fhaodte gu bheil tòrr an crochadh air freagairt na ceist sin.

An-dè, agus e a' foillseachadh a' bhuidseit mu dheireadh ron taghadh, thuirt Seòras Osborne gun robh an dùthaich air ais an t-slighe cheart às dèidh bhliadhnaichean duilich a' chrìonaidh.

Ann an òraid a mhair mu uair a thìde, bha àireamhan aige le stòr.

Tha làn fhios aig an t-Seansalair gun tèid an stiùireadh eacanomach aige a mheasadh a rèir slait-thomhais eadar-dhealaichte.

Ach dè mu dheidhinn na slaite aige fhèin?

Targaid

Air ais ann an 2010, anns a' bhuidseat 'èiginneach' a lean gu luath air là mòr Dhàibhidh is Nick ann an Gàrradh nan Ròs, bha tè shìmplidh aig an t-Seansalar ùr.

Gheall Mgr Osborne gun dùineadh a' bheàrn eadar cosnadh agus cosgais an riaghaltais ro thaghadh 2015.

Cha b' urrainn dha a bhith na bu shoilleire.

Ach an-dè, mar gum biodh le slait-draoidheil, chaidh an targaid sin a chur don darna taobh.

Gun chion bhathais air, dhearbh an Seansalar gun deach easbhaidh na dùthcha a ghearradh le 50%.

Nach math a rinn e!

Ionnsaigh

Ach cha b' urrainn do na Làbaraich cus slaice a thoirt air an riaghaltas airson an droch chuimse leis an targaid bhunaitich seo.

Cuimhnich gum b' e seo - cruaidh-chas na h-eaconomaidh agus am feum earbsa nam margaidhean a ghlèidheadh - an leisgeul a thug Nick Clegg seachad airson a dhol a-steach don cho-bhanntachd anns a' chiad dol a-mach.

Ach tha an dà Ed - Miliband agus Balls - dhen bheachd gur e an targaid cheàrr a bha innte co-dhìù, a dhèanadh cron mòr air an eaconomaidh agus air a' choimhearsnachd.

Mar sin, nuair a fhuair e an cothrom, dh'fheuch ceannard nan Làbarach loidhne ionnsaigh eile, gur e riaghaltas mì-onarach a bha seo, a bhriseadh gach gealltanas a dhèanadh iad.

A-rithist agus a-rithist - air eagal 's nach cleachdadh an loidhne anns na naidheachdan - thuirt Mgr Miliband nach bu chòir suim sam bith a thoirt don bhuidseat seo, nach creideadh an sluagh e.

A bheil e ceart?

Cliù

Anns an t-seagh seo, ghluais Mgr Miliband aire air falbh bho dhiofaran poileasaidh - a tha mòr gu leòr aig an taghadh seo - gu creideas an dà phàrtaidh sin air an eaconomaidh.

Is i a' cheist an e cath a tha seo a bhuannaicheas e.

On turas mu dheireadh a dh'fhalbh Gòrdon Brown tron doras dhubh , tha na Làbaraich air a bhith a' strì gus an cliù aca air an eaconomaidh a chàradh.

Ach a bheil ùine gu leòr air fhàgail aca an t-amas sin a chloilionadh?

Bidh Mgr Osborne an dòchas gun robh gu leòr aige anns a' bhocsa dhearg an-dè.

Cuiridh an luchd-bhòtaidh roimhe a dh'aithghearr cò a dh'fhosglas e an ath-bhliadhna.