Dreach ùr

Niall O'Gallagher
Fear-naidheachd poileataigeach
@BBCNiallOGon Twitter

Air fhoillseachadh
comments
Comments

Chan fhaca sinn manifesto mar sin bhon SNP roimhe.

Thar nam bliadhna, bu doirbh do na nàiseantaich èisteachd fhaighinn aig àm an taghaidh choithchinn agus aire an t-sluaigh air an roghainn eadar an dà phàrtaidh as motha.

Ach an turas-sa tha an SNP ag amas air sin a dhèanamh.

Tha na cunntasan-bheachd air a bhith a' seinn an dearbh fhuinn fad mhìosan a-nis agus iad a' sealtainn gu faodadh an SNP buaidh mhòr a thoirt air an riaghaltas ùr às dèidh an taghaidh.

Mar sin, an-diugh mhìnich Nicola Sturgeon dè a dhèanadh am pàrtaidh nam biodh an cothrom sin aca.

Agus, air dòigh nach d'rinn Ailig Salmond a-riamh, bhruidhinn i ri daoine ann an Alba agus anns a' chòrr dhen Rìoghachd Aonaichte cuideachd.

Adhartach

Anns a' mhanifesto agus air an àrd-ùrlar chum am prìomh mhinistear a-mach nach ann mu dheidhinn neo-eisimeileachd a bha an taghadh seo.

An àite sin, thuirt i gun toireadh buidheann mhòr nàiseantach guth nas treasa do dh'Alba aig Westminster na bha aice a-riamh.

Don fheadhainn a bha ag èisteachd aig Deas, thuirt Ms Sturgeon gun obraicheadh an SNP airson pholasaidhean na b' adhartaiche don Rìoghachd Aonaichte gu lèir.

Mar sin, gheall i taic airson 100,000 taighean ùra air feadh Bhreatainn, bun-thuarasdal de £8.70 ro dheireadh na h-ath-phàrlamaid agus àrdachadh cosgais an riaghaltais de 0.5% gach bliadhna.

Ged a b' àbhaist don SNP bhòtadh a sheachnadh air cùisean a bhuineadh do Shasainn, a' Chuimrigh agus Èirinn a Tuath, tha Nicola Sturgeon air a' chleachdadh sin a chur don darna taobh.

A-nis, ma gheibh iad taic gu leòr ann an Alba, cleachdaidh iad i gus làmh a chur air stiùir na Rìoghachd Aonaichte air fad.

Eagal

Tha cainnt nan Tòraidhean air fas nas treasa an-diugh agus iad a' feuchainn ris an eagal a chur air daoine mu riaghaltas Làbarach a chrochadh air taic an SNP.

Beagan mhìosan o fhuair Dàibhidh Camshron moladh airson an t-Aonadh a ghlèidheadh, dh'fhaodadh bhòt nan Albannach a ghlasadh a-mach à Aireamh a Deich.

Ron reifreann an-uiridh bha cuid an dùil agus an dòchas gun tuiteadh an SNP a-mach às a' chèile às dèidh a' bhòt a chall.

Ach an àite sin, tha ballrachd a' phàrtaidh air a dhol bho 25,000 gu còrr is 105,000.

Ma tha Alba gus fuireachd anns an Rìoghachd Aonaichte, is coltach gun do chuir cuid romhpa gur e rìoghachd nas Albannaich a bhios innte.

Cha b' e sin am plana - tha dreach gu math eadar-dhealaichte air cùisean as t-Earrach na bha as t-Fhoghar.