Eas-aonta aig Bòrd na Gàidhlig

Iain Caimbeul
Image caption Thòisich Iain Caimbeul san obair sa Mhàirt.

Tha e air tighinn am follais gu bheil troimhe chèile air a bhith am measg luchd-obrach aig àrd ìre ann am Bòrd na Gàidhlig mun t-slighe air adhart dhan bhuidhean.

Dh'innis am Bòrd an-dè gu robh Ceannard - no àrd-oifigear - na buidhe, Iain Caimbeul, air a dhreuchd fhàgail an deidh dìreach trì mìosan san obair.

Thuirt iad gun leig Mgr Caimbeul dheth a dhreuchd "air sgàth adhbharan pearsanta" 's gu robh e a' falbh anns a' bhad.

Cha toireadh am Bòrd an còrr mìneachaidh seachad, ach a rèir fiosrachaidh a fhuair am BBC tha cùisean air a bhith doirbh am measg luchd-obrach a' Bhùird.

Cha chanadh Iain Caimbeul fhèin càil mun t-suidheachadh.

Ann an agallamh le BBC Alba agus Radio nan Gàidheal, thuirt cathraiche a' Bhùird, Ailean Dòmhnallach, gur e "adhbharan pearsanta" am mìneachadh a thug Iain Caimbeul dhaibh airson a dhreuchd fhàgail gu h-obann agus gu feumadh am Bòrd gabhail ris an adhbhar sin.

Còmshtrì

Ach nuair a chaidh faighneachd dhà an robh còmshtrì agus eas-aonta air a bhith anns an sgioba, cha deach e idir às àicheadh sin.

Thuirt Mgr Dòmhnallach gun robh strì mar sin anns a h-uile buidhean agus gu robh e ann am Bòrd na Gàidhlig cuideachd.

"Ann am buidhean sam bith tha dùbhlain ann eadar daoine a bhith ag obrachadh còmhla, chan eil e gu diofar dè an seòrsa buidhean a th'ann, agus bhiodh e na iongnadh mur a biodh dùbhlain gan t-seòrsa sin mu choinneamh Bòrd na Gàidhlig.

"Ach chan eil iad sin a' ceangal ann an dòigh sa bith ris an rud a tha Iain ag innse dhuinne a tha na adhbhar dha am Bòrd fhàgail," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Ailean Dòmhnallach a' bruidhinn air Aithiris na Maidne

Tha Ailean Dòmhnallach fhèin air dleastanasan a' Cheannaird a ghabhail thairis anns an eadar-ama gus an coinnich am Bòrd an ath-sheachdainn airson an t-slighe air adhart a dhearbhadh.

Nuair a bha duilgheadasan aig a' Bhòrd bho chionn beagan bhliadhaichean chaidh sgioba-stiùiridh a thoirt a-steach airson cùisean a rèiteach.

Chaidh Jo NicDhòmhnaill, Dòmhnall Màrtainn agus Ùisdean Mac'Illinnein fhastadh airson a bhith os cionn chùisean agus dèiligeadh ri atharrachaidhean ann an structair agus modhanan-obrach a' Bhùird.

Nuair a chaidh faighneachd do Mhgr Dòmhnallach an robh cunnart ann gun tachradh sin a-rithist, thuirt e nach robh e cinnteach gur e "cunnart" a bhiodh ann.

"Bi e an urra ris a' Bhòrd comhead ri de an dòigh anns a bheil iad ag iarraidh gluasad air adhart agus thèid molaidhean mun coinneamh an ath-sheachdainn aig a' choinneamh aca airson coimhead air dè na dòigh as fheàrr agus as èifeachdaiche son obair a' Bhùird a chumail a'dol.

"Tha sinn air a bhith ag obair gu dlùth còmhla ri Sgioba Stiùiridh a' Bhùird gus modhan-obrach a chur air chois a nì cinnteach gun lean obair na buidhne air stèidh chunbhalach gus an tèid Ceannard ùr a chur an dreuchd.

"Faodaidh mi a ràdh ge-tà, gu bheil na h-aon amasan is cinn-uidhe aig a' Bhòrd agus gun cùm sinn oirnn ag obair a dh'ionnsaigh nam prìomh amasan sa Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig", thuirt Mgr Dòmhnallach.

Cathraiche

Dh'innis am Bòrd san Dùbhlachd an-uiridh gum biodh an Caimbeulach a' dol na cheannard.

Thòisich e san obair sa Mhàirt.

Bha e roimhe na chathraiche air Bòrd na Gàidhlig.

Às dèidh dha tòiseachadh ann an obair a' cheannaird, dh'fhoillsich e ro-innleachd ùr dhan Ghàidhlig.

Dh'innis e air a' mhìos a chaidh gun robh e an dòchas gum biodh 100,000 duine a' bruidhinn na Gàidhlig an ceann deich bliadhna eile.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile