Eas-aonta aig Bòrd na Gàidhlig

  • Air fhoillseachadh
Iain Caimbeul
Fo-thiotal an deilbh,
Thòisich Iain Caimbeul san obair sa Mhàirt.

Tha e air tighinn am follais gu bheil troimhe chèile air a bhith am measg luchd-obrach aig àrd ìre ann am Bòrd na Gàidhlig mun t-slighe air adhart dhan bhuidhean.

Dh'innis am Bòrd an-dè gu robh Ceannard - no àrd-oifigear - na buidhe, Iain Caimbeul, air a dhreuchd fhàgail an deidh dìreach trì mìosan san obair.

Thuirt iad gun leig Mgr Caimbeul dheth a dhreuchd "air sgàth adhbharan pearsanta" 's gu robh e a' falbh anns a' bhad.

Cha toireadh am Bòrd an còrr mìneachaidh seachad, ach a rèir fiosrachaidh a fhuair am BBC tha cùisean air a bhith doirbh am measg luchd-obrach a' Bhùird.

Cha chanadh Iain Caimbeul fhèin càil mun t-suidheachadh.

Ann an agallamh le BBC Alba agus Radio nan Gàidheal, thuirt cathraiche a' Bhùird, Ailean Dòmhnallach, gur e "adhbharan pearsanta" am mìneachadh a thug Iain Caimbeul dhaibh airson a dhreuchd fhàgail gu h-obann agus gu feumadh am Bòrd gabhail ris an adhbhar sin.

Còmshtrì

Ach nuair a chaidh faighneachd dhà an robh còmshtrì agus eas-aonta air a bhith anns an sgioba, cha deach e idir às àicheadh sin.

Thuirt Mgr Dòmhnallach gun robh strì mar sin anns a h-uile buidhean agus gu robh e ann am Bòrd na Gàidhlig cuideachd.

"Ann am buidhean sam bith tha dùbhlain ann eadar daoine a bhith ag obrachadh còmhla, chan eil e gu diofar dè an seòrsa buidhean a th'ann, agus bhiodh e na iongnadh mur a biodh dùbhlain gan t-seòrsa sin mu choinneamh Bòrd na Gàidhlig.

"Ach chan eil iad sin a' ceangal ann an dòigh sa bith ris an rud a tha Iain ag innse dhuinne a tha na adhbhar dha am Bòrd fhàgail," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Fo-thiotal a’ bhidio,
Ailean Dòmhnallach a' bruidhinn air Aithiris na Maidne

Tha Ailean Dòmhnallach fhèin air dleastanasan a' Cheannaird a ghabhail thairis anns an eadar-ama gus an coinnich am Bòrd an ath-sheachdainn airson an t-slighe air adhart a dhearbhadh.

Nuair a bha duilgheadasan aig a' Bhòrd bho chionn beagan bhliadhaichean chaidh sgioba-stiùiridh a thoirt a-steach airson cùisean a rèiteach.

Chaidh Jo NicDhòmhnaill, Dòmhnall Màrtainn agus Ùisdean Mac'Illinnein fhastadh airson a bhith os cionn chùisean agus dèiligeadh ri atharrachaidhean ann an structair agus modhanan-obrach a' Bhùird.

Nuair a chaidh faighneachd do Mhgr Dòmhnallach an robh cunnart ann gun tachradh sin a-rithist, thuirt e nach robh e cinnteach gur e "cunnart" a bhiodh ann.

"Bi e an urra ris a' Bhòrd comhead ri de an dòigh anns a bheil iad ag iarraidh gluasad air adhart agus thèid molaidhean mun coinneamh an ath-sheachdainn aig a' choinneamh aca airson coimhead air dè na dòigh as fheàrr agus as èifeachdaiche son obair a' Bhùird a chumail a'dol.

"Tha sinn air a bhith ag obair gu dlùth còmhla ri Sgioba Stiùiridh a' Bhùird gus modhan-obrach a chur air chois a nì cinnteach gun lean obair na buidhne air stèidh chunbhalach gus an tèid Ceannard ùr a chur an dreuchd.

"Faodaidh mi a ràdh ge-tà, gu bheil na h-aon amasan is cinn-uidhe aig a' Bhòrd agus gun cùm sinn oirnn ag obair a dh'ionnsaigh nam prìomh amasan sa Phlana Cànain Nàiseanta Ghàidhlig", thuirt Mgr Dòmhnallach.

Cathraiche

Dh'innis am Bòrd san Dùbhlachd an-uiridh gum biodh an Caimbeulach a' dol na cheannard.

Thòisich e san obair sa Mhàirt.

Bha e roimhe na chathraiche air Bòrd na Gàidhlig.

Às dèidh dha tòiseachadh ann an obair a' cheannaird, dh'fhoillsich e ro-innleachd ùr dhan Ghàidhlig.

Dh'innis e air a' mhìos a chaidh gun robh e an dòchas gum biodh 100,000 duine a' bruidhinn na Gàidhlig an ceann deich bliadhna eile.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh