BBC Naidheachdan

Rabhadh mu shàbhalaidhean

Published
image captionTha ceistean ùra ann mu na gearraidhean aig Comhairle na Gàidhealtachd.
Chaidh innse do chomhairlichean na Gàidhealtachd gur dòcha nach gabh cuid de na sàbhalaidhean a bha san amharc aca a chur an sàs.
Thàinig an rabhadh bho stiùiriche ionmhais na Comhairle, Derek Yule, is e ag ràdh gu bheil co-dhiù £6m de shàbhalaidhean a bhios gu math doirbh a choileanadh.
Chuir an t-ùghdarras romhpa fhèin mar thà còrr is £40m a chùmhnadh san ath thrì bliadhna.
Dh'aontaich iad san Dùbhlachd mar a ghabhadh £18m a shàbhaladh.
Am measg eile, tha iad air atharrachaidhean a thoirt air adhart a thaobh là na sgoile aig ìre àrd-sgoile, air na th' aca de thidsearan agus lùghdachadh ann an cosgaisean nan comhairlichean.

Trioblaid

Tha cuid dhiubh sin nan trioblaid.
"Cha chanainn gu bheil dad air a dhol ceàrr, ach tha cuid dheth ceangailte ri gealltanasan a th' againn ris an Riaghaltas a thaobh an fhoghlaim, cuid dheth a thaobh riaghailtean mu shiubhail dhan sgoil, cuid a thaobh seirbheisean a tha gan roinn le buidhnean eile. Tha grunn rudan ann a tha nan trioblaid dhuinn aig an ìre seo", thuirt Mgr Yule.
media captionAithris Eileen NicDhòmhnaill mu ghearraidhean Comhairle na Gàidhealtachd
Tha sin a' fàgail cheist mu £6m de shàbhalaidhean, thuirt e.
Cha robh na comhairlichean air fad air an dòigh leis an t-suidheachadh.
Thuirt Maxine Nic a' Ghobhainn, a bha roimhe os cionn a' bhuidseit nuair a bha an SNP sa buidhinn-riaghlaidh, nach robh i idir a' gabhail ris a' mhòr-chuid de na thuirt Mgr Yule.

Duilgheadas

Thuirt i gu bheil i a' tuigsinn gu bheil duilgheadas ann a thaobh àireamhan luchd-teagaisg oir bha a' Chomhairle air airgead a ghabhail bho Riaghaltas na h-Alba gus am poileasaidh a chur an sàs.
Tha sin fhathast a' fàgail £5.5m de shàbhalaidhean eile a ghabhadh a chur an sàs, thuirt i.
Dh'iarr i air oifigich sùil às ùr a thoirt air an t-suidheachadh.
Air a' cheann thall, chaidh aontachadh an gnothach a chur air ais ann an làmhan nan oifigeach.
Thuirt Derek Yule gum bi aca ri coimhead air roghainnean eile mura gabh na sàbhalaidhean seo a dhèanamh, nam measg dreuchdan nach deach a lìonadh fhàgail bàn.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Gearraidhean eile aig Comhairle na Gàidhealtachd