Carragh-cuimhne ùr do dh'Edith Cavell

Air fhoillseachadh

Bha an t-ainm Edith Cavell aithnichte air feadh Bhreatainn aig àm a' Chiad Chogaidh.

Bha i na h-àrd-bhanaltram sa Bhruiseil nuair a thòisich an cogadh.

Ghluais i a dh'obair dhan Chrois Dheirg - a' dèanamh cobhair air saighdearan bhon dà thaobh.

Ach a bharrachd air sin, an àite a bhith a' toirt nan saighdearan Breatannach seachad dha na Gearmailtich - aon uair 's gun robh iad air leigheas fhaighinn - bha ise ag obair le buidhinn a bha gan cuideachadh teicheadh dhan Òlaind.

Cùis-lagh airm

Thug i cuideachadh do shìobhaltaich anns an Fhraing agus sa Bheilg cuideachd.

Fhuair na Gearmailtich a-mach mu na bha i a' dèanamh agus chaidh a cur an grèim.

Fhuaireas ciontach i ann an cùis-lagh airm nach do mhair ach ceithir mionaidean.

Aig glasadh an là air an 12na là den Damhair 1915, chaidh a cur gu bàs le sgioba ghunnairean.

Gràin no nàimhdeas

Mus do bhàsaich i thuirt i nach robh i 'son gràin no naimhdeas a shealltainn do dhuine sam bith, agus às deidh a bàis thuirt Ministear Gearmailteach gun do bhàsaich i mar bhana-ghaisgeach.

Chaidh an sgeulachd aice innse anns a h-uile pàipear-naidheachd air feadh Bhreatainn agus bha an sluagh air an sgreamhachadh leis na thachair dhi.

Bha e na dheagh phropaganda dhan Riaghaltas aig an àm, 's chunnaic iad an àireamh a bha dol dhan airm a' dùblachadh gu còrr air 10,000 gach seachdain.

Cha robh e fada às dèidh seo gun deach na h-Aimeireaganaich an sàs sa chogadh.

Luaidh

Bha Inbhir Nis am measg nam bailtean a rinn luaidh air Edith Cavell as dèidh a' chogaidh, le bhith a' togail carragh-cuimhne, agus chaidh gàradh ainmeachadh às a dèidh cuideachd.

Diluain chaidh carragh-cuimhne ùr a chur suas gus am biodh fios aig an ath-ghinealach mu deidhinn.

Thuirt Cathraiche Legion Rìoghail Bhreatainn, Joe Davidson, gun robh iad toilichte a bhith a' toirt cuideachaidh do Chomhairle na Gàidhealtachd ann a bhith a' togail charragh-cuimhne airson boireannach a thug cuideachadh do shaighdearan air gach taobh den chogadh.

"Ged a dh'iarr a co-obraichean oirre stad, chùm i oirre a' cuideachadh, chan ann a-mhàin saighdearan, ach sìobhaltaich cuideachd.

"Boireannach làn smior a bh'innte, 's i a' feitheamh bàs - bu chòir dhi a bhith na gaisgeach dhuinn uile," thuirt Mgr Davidson.