BBC Naidheachdan

Siostam dealain ùr CEN "ro dheireadh na bliadhna"

Published
image copyrightComunn Eachdraidh Nis
image captionBidh panalan grèine air mullach togalach Chomunn Eachdraidh Nis an ceartuair.
Tha Comunn Eachdraidh Nis an dùil gum bi siostam dealain ath-nuadhachail ùr aca ro dheireadh na bliadhna a nì sàbhaladh mòr air na cosgaisean aca.
Cuiridh an Comunn Eachdraidh panalan grèine air mullach an togalaich is iad air soirbheachadh ann am farpais nàiseanta a thaobh sgeamaichean cumhachd coimhearsnachd.
Fhuair iad maoineachadh luach £12,500 bhon sgeama, a tha air a' ruith le M&S, is còrr is 500 duine air taic a chur riutha.
"Tha sinn uamhasach toilichte mar a tha cùisean a' dol", thuirt Cathraiche a' Chomuinn Eachdraidh, Anna NicSuain.
"Ged a 's e buidheann a th' ann an Comunn Eachdraidh Nis nach eil e a' faighinn airgead 'core funding' mar gum biodh bho taobh sam bith, tha sinn air a bhith uamhasach soirbheachail ann a bhith a' tàladh a-steach beagan an siud is an seo.

"Taingeil"

"Bha sinn uamhasach taingeil gun robh daoine deònach bhòtadh air ar son agus sinne an aon bhuidheann ann an Alba a fhuair airgead", thuirt i.
Tha an Comunn Eachdraidh an dòchas gun dèan an siostam ùr feum mòr dhaibh a thaobh nan cosgaisean a tha a' tighinn orra gus an togalach, seann Sgoil Chrois, a theasachadh.
Tha an togalach còrr math is 100 bliadhna a dh'aois is tha an Comunn Eachdraidh a' dèanamh nas urrainn dhaibh gus na cosgaisean a lùghdachadh.
"Tha sinn air siostam teasachaidh ùr a chur a-steach agus tha sinn air insulation a chur air an togalach is tha sin air beagan feum a dhèanamh, ach le a bhith a' cruthachadh an dealain againn fhin, tha e a' dol a dhèanamh diofar mòr", thuirt Anna NicSuain.
"S dòcha gu bheil na panalan grèine a' dol a lùghdachadh na cosgaisean againn mu £2,000 sa bhliadhna", thuirt i.
Chaidh companaidh a chur air dòigh mar-thà gus an obair a dhèanamh is an Comunn Eachdraidh an dùil gum bi na panalan air mullach an togalaich ro dheireadh na bliadhna.