Goireasan spòrs sgoile nas fhèarr air iarraidh

Prìomh-oifis Comhairle nan Eilean Siar
Image caption Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh gu bheil goireasan spòrs Bun-sgoil Steòrnabhaigh freagarrach airson na th'ann de sgoilearan.

Tha pàrantan aig a' bhun-sgoil as motha anns na h- Eileanan Siar, Bun-sgoil Steòrnabhaigh, a' gearain gu làidir air cho dona 'sa tha goireasan spòrs na sgoile.

Sgrìobh iad gu comhairlichean agus Buill -Phàrlamaid nan Eilean Siar agus iad ag ràdh nach do rinn oifigearan foghlaim dad mun t-suidheachadh.

Thuirt Comhairle Phàrant Bun-sgoil Steòrnabhaigh gu bheil iad air a bhith mì-thoilichte mu ìre nan goireasan fad bhliadhnachan agus gu bheil iad air a n ceum seo a ghabhail ann an oidhirp an suidheachadh a rèiteach.

Chuir iad litir fhoirmeil gu comhairlichean nan Eilean Siar air fad agus gu Buill -Phàrlamaid na sgìre, Alasdair Allan agus Aonghas Brianan MacNèill.

Thuirt iad gu bheil iad air an cuspair a thogail aig ìre oifigeir iomadach uair rè nam bliadhna ichean.

Talla-spòrs

Anns an litir tha cathraiche comhairle phàrant na sgoile, Marina NicFhearghais, ag ràdh nach eil na goiresan freagarrrach airson sgoil cho mòr.

Tha mu 400 duine -cloinne ann am Bun-sgoil Steòrnabhaigh.

Thuirt Ms NicFhearghais sa n litir gu bheil na sgoilearan a' faighinn dà uair de thìde de spòrs a h-uile seachdain, mar a tha còir, aca nach eil an talla-spòrs mòr gu leòr airson làn -chlas a ghabhail, agus gu bheil na sgoilearan a' call a-mach ri linn sin.

Tha i ag ràdh gu bheil na seòmraichean-sgeadachaidh gan cleachdadh mar stòr agus le sin gu m feum a' chlann iad fhèin ullachadh airson spòrs anns a' chlas, rud nach eil idir feagarrach neo ceart, a rèir Ms NicFhearghais.

Tha na pàrantan gu sònraichte air an sàrachadh 's iad ag ràdh gun deach gealltainn dhaibh nuair a dhùin Sgoil Shanndabhaigh 'sa ghluais na sgoilearan às a sin gu Steòrnabhagh gum biodh na sgoilearan sin a' gluasad gu goireasan a bha a' cheart cho math, neo nas fheàrr, na bh'aca.

A rèir nam pàrant cha do thachair sin agus tha iad a' cur às leth an ùghdarrais ionadail nach do chum iad ris na gheall iad.

Tha comhairle phàrant na sgoile gu mòr den bheachd gu bheil an t-àm ann dèiligeadh ris a' chùis agus fios aca gu bheil goireasan fìor mhath ann am bun-sgoiltean ùr a san eilean, leithid an Rubha agus air an Taobh Siar.

Airgead calpa

Tha na pàrantan ag iarraidh gun cu ir Comhairle nan Eilean Siar airgead calpa m u seach airson a chaitheamh air goireasan spòrs ann am Bun-sgoil Steòrnabhaigh.

Ghabh iad ris gun deach aigread a chosg air an sgoil bho chionn ghoirid, ach a rèir nam pàrant cha robh ann an sin ach obair-càraidh èiginneach , agus cha deach càil a dhèanamh a thaobh goireasan spòrs a chur air bunait cheart.

Chaidh CnES às àicheadh nach do chum iad ri an gealltannas a thaobh g hoireasan.

Mar fhreagairt air na gearainean a thog comhairle phàrant na sgoile thuirt iad gur e sgoil mhath dha -rìr ibh a tha ann an Sgoil Steòrnabhaigh, a tha a' toirt foghla im f hreagarra ich seachad dha na sgoilearan.

Thuirt iad gu bheil an sgoil a' coinneachadh ri iarrtas an Curraiceala im airson Sàr-mhàitheis le r ùm gu leòr dha na sgoilearan agus le goireasan talla agus spòrs a tha freagarrach airson a meud.

Tha iad ag ràdh gun deach obair-leasachaidh a chur air adhart aig an sgoil air an aon bhonn 'sa tha a' tachairt aig bun-sgoiltean eile air feadh nan eilean.

Thuirt fear-labhairt na Comhairle gu bheil iad ag obair gu cruaidh airson inbhe nan sgoiltean àrdachadh agus gu bheil iad an-dràsta a' dèanamh ath-sgrùdadh air na tallaichean agus na goireasan spòrs agus gun tèid iad sin a leasachadh ma bhios sin a dhìth, agus ma tha a' Chomhairle a' faicinn iomchaidh.