"Cobhair" a dhìth air coimhearsnachd na Gàidhlig

  • Air fhoillseachadh
Fo-thiotal a’ bhidio,

An Dtr Ùisdean MacIllinnein, Eòghann Stiùbhart agus Donnchadh Fearghasdan air Aithris na Maidne.

Tha feum aig coimhearsnachd na Gàidhlig air "cobhair" ann a bhith a' seasamh a cuid chòirichean.

Sin am beachd aig an Dtr Ùisdean MacIllInnein agus e a' toirt seachad òraid aig Oilthigh Dhùn Èideann air an deireadh sheachdainn.

A' ceasnachadh "Cò tha a' riochdachadh nan Gàidheal" - thuirt e gu feum seasamh nas làidire a bhrosnachadh anns na coimhearsnachdan - seach fhàgail aig buidhnean poblach mar Bòrd na Gàidhlig.

Thuirt Mgr MacIllInnein: "Tha mi a' smaoineachadh gur e a' phrìomh rud a th' air a bhith follaiseach bhon chòmhradh a th' air a bhith againn aig a' choinneimh a tha seo gu bheil feum aig coimhearsnachd na Gàidhlig, no an fheadhainn a bha an seo bho choimhearsnachd na Gàidhlig an-diugh, gu bheil feum aca anns an fharsaingeachd air cobhair a thaobh a bhith seasamh an còirichean - ciamar a nì iad e, cuin a nì iad e agus cò dha a nì iad e, a chionn tha diofar thaobhan an-diugh air coimhearsnachd na Gàidhlig.

Coimhearsnachd "eadar-dhealaichte"

"Tha coimhearsnachd na Gàidhlig, ge-bi dè th' ann, gu math eadar-dhealaichte bhon choimhearnachd a bh' ann fiùs fichead bliadhna air ais."

Thuirt Ceannard Roinn Cheilteis Oilthigh Dhùn Èideann, an t-Oll. Rob Dunbar, gum b' fhiach an cuspair a thogail: "An toiseach, dè tha coimhearsnachd na Gàidhlig a' ciallachadh, cò a tha anns a' choimhearsnachd, agus an uair sin, cò tha a' riochdachadh na coimhearsnachd?

"Cha d' fhuair sinn am freagairt mu dheireadh air a' cheist seo, ach chaidh na ceistean a thogail agus 's e ceistean cudthromach a th' annta gun teagamh sam bith."

Riochdachadh

Bha aonta anns ann t-seòmar gu bheil trioblaid ann agus gu bheil e air fhàgail aig buidhnean pobhlach leithid Bòrd na Gàidhlig a bhith a' riochdachadh nan Gàidheal.

Bha gu leòr ag ràdh gu feumadh a' choimhearsnachd a bhith air a neartachadh.

Thuirt Ùisdean MacIllInnein: " 'S e an rud a tha a dhìth 's dòcha slighe a chomharrachadh do dhaoine, trèanadh a thoirt do bhuidhnean, mar eisimpleir ciamar a nì sibh conaltradh anns na meadhanan - chan eil na buidhnean Gàidhlig air a bhith math air an sin - agus nan dèanadh sibh sin, shìoladh sin sìos.

"Ach, aig deireadh an là, feumaidh an gluasad a tha seo a thighinn bho ìre na coimhearsnachd."

Poileasaidh

Bha Maighstir MacIllInnein cuideachd ag ràdh: "Tha mi a' smaoineachadh gur e a' phrìomh rud a bhiodh tu ag iarraidh às, 's e buaidh air poileasaidh.

"An-dràsta, 's e an rud a tha a' tachairt nuair a bhios conaltradh ann leis an riaghaltas air ceist mhòr sam bith, biodh e ceist Bhile an Fhoghlaim no Bile na Gàidhlig mar eisimpleir, anns a' chumantas, chan eil iad a' faighinn am beachdan a-staigh.

"Tha an dà rud a ruith streath a chèile - cuir a-staigh na beachdan, gluais luchd-poileataics agus cuir ìmpidh orra agus tachraidh rudan is thig adhartas."