Taic do phlana Gàidhlig Obar Dheathain

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Chuir 34 buill taic ri seasamh na Comhairle, le 29 na aghaidh.

Bhòt Comhairle Shiorrachd Obar Dheathain Diardaoin taic a thoirt do phlana Gàidhlig an ùghdarrais.

Ann an deasbad sradagach, chuir 34 buill taic ri seasamh na Comhairle £15,000 a chur ris a' phlana - is 29 buill na aghaidh.

Tha na h-uimhir de Ghàidhlig ga bruidhinn anns an sgìre an-diugh, ach chaochail an tè-labhairt dhùthchasach mu dheireadh de dhual-chainnt Shiorrachd Obar Dheathain ann an 1984.

An-uiridh dh'ullaich a' Chomhairle plana Gàidhlig, 's chaidh sin a chur gu Bòrd na Gàidhlig airson sgrùdadh.

Thill am Bòrd thuca le grunnan mholaidhean.

San t-Sultain, cho-dhùin Comataidh Poileasaidh 's Ghoireasan na Comhairle gabhail ri cuid de na chuir Bòrd na Gàidhlig romhpa, le bhòt gu math teann, ged a dhiùlt iad soidhnichean dà-chànanach agus oifigear Gàidhlig.

Thuirt cuid air a' Chomataidh gun cosgadh na molaidhean £300,000 - £200,000 air soidhnichean dà-chànanach air a h-uile togalach a tha leis an ùghdarras agus air rathaidean na sgìre, agus £20,000 gach bliadhna airson còig bliadhna airson oifigear Gàidhlig a phàigheadh.

Ach bha mòran air a' chomataidh a bha ag ràdh nach bu chòir dhan Chomhairle gabhail ri dad idir den dleastanas a tha Bòrd na Gàidhlig a' cur orra, agus mar sin ghluais a' chuis gu làn-choinneimh na Comhairle.