Coimiseanair Gàidhlig "a dhìth"

  • Air fhoillseachadh

Bu chòir Bile Ath-Leasachaidh an Fhearainn atharrachadh airson 's gum feum co-dhiù aon choimiseanair le Gàidhlig a bhith air Coimisean Fearainn na h-Alba.

Sin aon de na h-iarrtasan a nochd ann an aithisg Comataidh nan Cùisean Dùthchail air mar a bu chòir am bile ùr a leasachadh mus tèid a chur mu choinneimh Phàrlamaid nas h-Alba a-rithist.

'S ann bho Chalum Combe aig Sgoil Lagha Oilthigh Obar Dheathain a thàinig am moladh sa chiad àite.

Feumaidh fon lagha co-dhui aona bhall le Gàidhlig a bhith air Cùirt an Fhearainn agus Coimisean na Croitearachd.

Dh'iarradh Mgr Combe an aon rud a thaobh Choimisein an Fhearainn.

"Argamaid"

"A rèir Achd na Gàidhlig (Alba) 2005, gabhaidh argamaid a dhèanamh gum bu chòir co-dhiù tuigse air a' Ghàidhlig a bhith am measg luchd-obrach Choimisein Fearainn na h-Alba, agus gu bheil feum air a leithid anns an reachdas fhèin," thuirt Mgr Combe.

"'S dòcha gum b' urrainnear a ràdh nach eil feum air dealas sònraichte dhan Ghàidhlig anns an reachdas seo ri linn 's gu bheil structar leasachaidh farsainn airson Gàidhlig anns an là a th' ann.

"Ach bhitheadh dealas poblach dhan chànan agus dha na coimhearsnachdan a tha ga cleachdadh, a bharrachd air leantainn riaghailtean croitearachd agus Cùirt an Fhearainn gu math freagarrach agus feumail.

"'S dòcha gun gabh tuigse air ainmean àite Gàidhlig a sgaoileadh, agus mothachadh air eachdraidh an fhearainn agus mar a bha e air a chleachdadh.

"Ged nach eil luchd-labhairt na Gàidhlig air a bhith toirmisgte bho dhreuchdan oifigeil fearainn, tha a' Ghàidhlig 's dòcha, le cliù cànan croitearachd, no clas-obrach.

Poileasaidhean

"Mar sin chan eil Gàidheil an-còmhnaidh air a bhith ri làimh gus buaidh a thoirt air poileasaidhean fearainn.

"Mar sin dheth, cuiridh seo sradag ùr ri poileasaidh fearainn," thuirt e.

Tha cuid air draghan a nochdadh gum faodadh seo cais a chur air daoine ann am pàirtean de dh'Alba far nach eil e air fhaireachdainn gu bheil dìleab na Gàidhlig cho làidir.

Chan eil Mgr Combe den bheachd gu bheil sin na adhbhar gun Gàidheal a bhith air a' Choimisean ge-tà.

Thuirt e gu bheil e nas dòchasaich gun tèid gabhail ris a' mholadh aige a-nise is Comataidh nan Cùisean Dùthchail air taic a chur ris.

Thig fiosrachadh a bharrachd nuair a thèid am bile air adhart dhan darna ìre.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh