Taghaidhean na h-iomain

  • Air fhoillseachadh
Pàirc a' Bhucht

Bidh Bàile Ùr an t-Sleibh an aghaidh Lòbhait sa chiad chuairt de Chupa MhicThàimhais am-bliadhna.

Chaidh na taghaidhean a dhèanamh aig Taigh-tasgaidh Inbhir Nis Diluain.

Thèid Gleann Urchadain, an sgioba a bhuannaich an fharpais an-uiridh dìreach troimhe dhan dàrna cuairt còmhla ri Cabair Fèidh agus Strath Ghlais.

Gheibh Cill Màillidh cothrom eile an aghaidh an Eìlein Sgitheanaich an dèidh do sgioba Eilean a' Cheò crìochnachadh air thoiseach orra san Lìog Nàiseanta an 2015.

Anns na geamaichean eile, thèid Ceann a' Ghiuthsaich an aghaidh a' Ghearasdain, cluichidh Inbhir Nis agus a' Mhanachainn agus cuiridh Loch Abar fàilte air Ceann Loch Seile.

Bidh na geamaichean ann air 26mh den Mhàirt.

Aig deas bidh Caol Bhòid, a bhuannaich an Cupa Ceilteach an 2013, 2014 is 2015, an aghaidh Eilean Bhòid no Srath Chura san dàrna chuairt am-bliadhna.

Bidh Camanachd an Òbain air falbh an aghaidh Bhaile a' Chaolais no An Caol Ghleann.

San taobh eile den taghadh, bidh Inbhir Aora air falbh an aghaidh Thaigh an Uillt no Obar Dobhair.

Chaidh na taghaidhean a dhèanamh cuideachd airson Chupa a' Bhaile Mhòir agus Cupa Mhic an t-Sutharlanaich.

Tha gach farpais mar a leanas;

Cupa MhicThàimhais

Ceann a' Ghiuthsaich - An Gearasdan

Baile Ùr an t-Slèibh -Lòbhat

Inbhir Nis - A' Mhanachainn

An t-Eilean Sgitheanach - Cill Mhàillidh

Loch Abar - Ceann Loch Sile

Dàrna Chuairt

Srath Ghlais - Ceann a' Ghiuthsaich /An Gearasdan

An t-Eilean Sgitheanach / Cill Mhàillidh - Baile Ùr an t-Slèibh /Lòbhat

Inbhir Nis / A' Mhanachainn - Loch Abar / Ceann Loch Sile

Càbair Fèidh - Gleann Urchadain

Cupa Comann Ceilteach Ghlaschu

Gleann Urchaidh - Celtic an Òbain

Eilean Bhòid - Srath Chura

Baile a' Chaolais -An Caol Ghleann

Taigh an Uillt - Obar Dobhair

An dàrna chuairt

Baile a' Chaolais /An Caol Ghleann - Camanachd an Òbain

Caol Bhòid - Eilean Bhòid / Srath Chura

Taigh an Uillt / Obar Dobhair - Inbhir Aora

GMA - Gleann Urchaidh / Celtic an Òbain

Cupa a' Bhaile Mhòir

Strath Ghlais - Eilean Bhòid

Cill Mhàillidh - Inbhir Aora

Celtic an Òbain - Gleann Urchaidh

Càbair Fèidh - Inbhir Nìs

Baile a' Chaolais - GMA

Obar Dobhair - An Caol Ghleann

Taigh an Uillt & A' Mhanachainn troimhe gun cluich.

Cupa Mhic an t-Sutharlanaich

Càbair Fèidh - Scots Camanachd

Òban Latharna - Camanachd Leòdhais

Oilthigh Obar-Dheathain - Ceann Loch Seile

Both Fhleisginn - Eilean Bhòid

Caol Bhòid - An Gearasdan

Cill Mhàillidh - Lòbhat

Inbhir Nìs - Loch Abar

Gallaibh - A' Mhanachainn

Cille Mhoire - Inbhir Aora

Gleann Urchadain - Lochside Rovers

Obar Dobhair - Ceann a' Ghiuthsaich

GMA - An t-Eilean Sgitheanach

Loch Carrann, Gleann Garradh, Tatha For & Bàile Ùr an t-Slèibh troimhe gun cluich

Thèid na geamaichean a chluich air 9mh den Ghiblean.

Cupa Bhullough

Tatha For - Lochside Rovers

Dùn Omhain - Obar Dobhair

Caol Bhòid - Inbhir Aora

GMA - Scots Camanachd

Eilean Bhòid, Oban Latharna, Cille Mhoire, ESA troimhe gun cluich

Thèid na geamaichean a chluich air 14mh den Chèitean.

Cupa Shrath Èireann

Inbhir Nìs - Ceann a' Ghiuthsaich

Gleann Garradh - Gleann Urchadain

Thèid na geamaichean a chluich air 14mh den Chèitean.

Tha fiosrachadh a bharrachd aig Comann na Camanachd.