Crìochan gan cur air sgoiltean Gàidhlig

  • Air fhoillseachadh
Sgoil Ghàidhlig GhlaschuTùs an deilbh, Picasa
Fo-thiotal an deilbh,
Tha an riaghailt ùr a' bualadh air an dà sgoil a-nis, ach tha pàrantan air ath-chuinge a thogail na aghaidh.

Tha pàrantan ann an Glaschu a' feitheamh gus faighinn a-mach bheil a' chlann aca a' dol a dh'fhaighinn àite ann an sgoiltean Gàidhlig a' bhaile an ath-bhliadhna.

Dh'innis Comhairle Ghlashu gur iad an fheadhainn as fhaisge air Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu neo an sgoil Ghàidhlig ùr, Sgoil Ghleann Dail, a gheibh àite.

Bidh an sgoil ùr ann am Pollokshields air taobh a deas a' bhaile.

Tha àireamh nan sgoilearan air a dhol an-àirde gu mòr ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, le mu 100 air feuchainn ri àite fhaighinn innte gach bliadhna san trì bliadhna mu dheireadh.

Cumail b

Gabhaidh an sgoil 75 sgoilearanan ùra gach bliadhna, thar trì chlasaichean.

Ach leis an sgoil ùir cuideachd, tha 141 air àite iarraidh - 91 dhiubh sin airson Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Eadar an dà sgoil tha 100 àite ann, le Sgoil Ghleann Dail a' fosgladh sa Mhàrt, ach gabhaidh i sgoilearan ùra bhon ath-bhliadhna-sgoile.

Chan iad an fheadhainn a tha air a bhith anns an sgoil àraich neo feadhainn aig a bheil Gàidhlig aig an taigh.

Tha Donna NicLeòid am measg an fheadhainn nach eil cinnteach am faigh an nighean aice àite.

"Nam bheachd - agus tha seo dìreach dhomh fhìn - 's e sgoil Ghàidhlig a th' ann," thuirt i.

"Agus nam shùilean-sa, bhiodh e feumail gum b' urrainn dha daoine a th' air an togail, a tha a' bruidhinn Gàidhlig aig an taigh, a tha fodha le cultar na Gàidhlig, gum biodh an cothrom aca faighinn a-steach dhan sgoil.

"Dhomhsa 's e, uell, tha sinn a' feuchainn ri Gàidhlig a chumail beò, agus seo an rud a tha mise a' feuchainn ri dhèanamh.

"Agus bhiodh e gu math cudromach dhan nighean agamsa air sgàth tha sinn a' bruidhinn anns a' Ghàidhlig.

"Sin an cànan a th' againn.

"Cha d' fhuair mise an cothrom sin, 's tha mi airson an cothrom sin a bhith aicese," thuirt i.

Anns an sgoil ùir, tha 25 àite ri fhaotainn, aon chlas - ach chuir 50 a-steach air a son.

Gainnead Thidsearan

Mura bheil bràithrichean no peathraichean aca san sgoil, mura bheil feumalachdan sònraichte air am feumar feart a ghabhail, no mura bheil iad faisg air àite-obrach agus iad nam pàrantan nan aonar, 's e an neach as fhaisge a gheibh àite san sgoil.

Tha dragh ann ge-tà, nach eil sin a' toirt feart sam bith do dhaoine aig a bheil ùidh sa chànan, aig a bheil clann a bhruidhneas i, no a bheil iad air a bhith san sgoil-àraich, ge b' e càite a bheil iad a' fuireach.

Tha an riaghailt sin a-nis fìor airson an dà sgoil, ach tha pàrantan air ath-chuinge a thogail na aghaidh.

Thuirt Comhairle Baile Ghlaschu nach eil dòigh eile ann.

"'S e an aon roghainn eile a bhiodh ann, gun cruthaicheamaid tuilleadh àiteachan sgoile tro mheadhan na Gàidhlig do 140 pàiste," thuirt Stiùiriche an Fhoghlaim, Maureen McKenna

"An lorg thu dhomhsa tidsearan bun-sgoile, le teisteanas agus a tha fileanta sa chànan?

"Tha an sgoil Ghàidhlig a th' againn a' ruith 2.4 tidsear fodha, agus tha sinn a' dèanamh a' ghnothaich le a bhith a' cleachdadh cuid de na tidsearan àrd-sgoile," thuirt i.