BBC Naidheachdan

Buidheann-gnìomha an Dùn Èideann

Published
media captionFaochadh do sgoilearan Dhùn Èideann
Tha Comhairle Dhùn Èideann a' dol a choimhead ri fuasgladh maireanneach fhaighinn a thaobh foghlam àrd-sgoil Gàidhlig sa bhaile.
Chaidh an ceòl air feadh na fidhle nuair a nochd moladh ann an aithisg comhairle gus cuid de sgoilearan à Bun-sgoil Taobh na Pàirce a chur gu Àrd-sgoil Tynecastle.
Thuirt an aithisg gun robh cus ag iarraidh dha Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig, is gur iad an fheadhainn as fhaide air falbh, cuid de sgoilearan na Gàidhlig, nach fhaigheadh àite.
'S ann dha Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig a bhiodh sgoilearan na Gàidhlig a' dol bho thùs, is clasaichean dha luchd-ionnsachaidh a-mhàin aig Tynecastle.
Às dèidh dha pàrantan a dhol air an casan, dh'innis Comhairle Dhùn Èideann Dimàirt gum faigheadh na sgoilearan air fad àite aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbaig 'son 2016/17.

Maireanneach

Cuiridh iad a-nise buidheann-gnìomha air chois feuch fuasgladh maireanneach a lorg.
Bidh riochdairean bho Chomann nam Pàrant sa bhaile is Bòrd na Gàidhlig air a' bhuidhinn.
Thèid molaidhean bhon bhuidhinn a-mach gu co-chomhairle ron bhliadhna-sgoile 2017/18.
Tha Iain MacLeòid, a tha na cheann-suidhe air a' Chomann Ghàidhealach, air a bhith ag iomairt às leth na Gàidhlig ann an Dùn Èideann fad bhliadhnaichean.
Thuirt e nach bu chòir dhan cheist seo a bhith air èirigh sa chiad dol a-mach.
"Tha foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air a bhith a' dol ann an Dùn Èideann airson 28 bliadhna", thuirt Mgr MacLeòid.
"Tha e dìreach do-chreidsinneach gu bheil sinn fhathast ann an suidheachadh far a bheil mì-thuigse is mì-chinnt mu dheidhinn na seirbheis a tha pàrantan an dùil fhaighinn", thuirt e.
A rèir Mhgr MhicLeòid, tha e a-nise riatanach gun tèid plana 'son foghlam àrd-sgoile a stèidheachadh.

"Cothroman mòra"

"Tha cothroman mòra an cois na tha air a bhith a' tachairt an seo, leasanan ri ionnsachadh.
"Tha sinn a' faicinn na h-àireamhan de sgoilearan ag èirigh aig ìre ro-sgoile, aig ìre bun-sgoile.
"S e dh'fheumas sinn beachdachadh air a-nise, ciamar a thèid dèiligeadh ri sin aig ìre àrd-sgoile.
"S e naidheachd fìor mhath a th' ann agus bu chòir dhuinn a bhith a' smaoineachadh air mar sin, agus a' coimhead air adhart agus a' dealbhachadh siostaman iomchaidh, leantainneach, airson gum bi cinnt aig pàrantan nuair a chuireas iad an clann a-steach dhan t-siostam, cho trath sa ghabhas, gum bi foghlam Gàidhlig leantainneach, cinnteach fan comhair.
"Sin a tha sinn a' miannachadh agus 's e sin an seòrsa siostam a bu chòir dhuinn a bhith a' dealbhachadh", thuirt e.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Moladh Dhùn Èideann ga tharraing

  • Am Bòrd air a dhol an sàs an Dùn Èideann