An Taghadh 2016

Prìomh Sgeulachdan

Fiosrachadh a bharrachd

Àite na Gàidhlig san taghadh?

Àite na Gàidhlig san taghadh?

Chun a seo cha d'fhuair a' Ghaidhlig cus aire san taghadh, 's chan eil mòiran mu deidhinn sna manifestothan, ach dè ghabhas dèanamh son sin a leasachadh?

Ceist mu neo-eisimeileachd fhathast air aire luchd-bhòtaidh

Ceist mu neo-eisimeileachd fhathast air aire luchd-bhòtaidh

Coltach gu bheil a' cheist mu neo-eisimeileachd fhathast air aire luchd-bhòtaidh, agus gum faodadh an referendum ann a dà mhile is ceithear deug buaidh a thoirt air na thachras an ath-sheachdain.

Dè bu chòir dhèanamh le cumhachdan cìse?

Dè bu chòir dhèanamh le cumhachdan cìse?

Tha diofar bheachdan air togail ceann eadar na pàrtaidh a thaobh dè a bu chòir a bhith air a dhèanamh le cìsean.

Meadhanan sòisealta an iomairt an taghaidh

Meadhanan sòisealta an iomairt an taghaidh

Le barrachd òigridh a-nis a' bòtadh, 's ann nas cudthromaiche buileach a tha an t-eadar-lìon agus na meadhanan sòisealta ann am iomairtean nam pàrtaidhean,

Òigridh a' bhotadh

Òigridh a' bhotadh

Bha cothrom aig daoine a tha 16 agus 17 bhotadh anns an referendum agus ghabh moran dhiubh e ach seo a' chiad cothrom aca bhotadh ann an taghadh Albannach.

Bochdainn connaidh

Bochdainn connaidh

Tha dà thrian de mhuinntir nan Eilean a' fulaing leis ach dè dhèanadh na pàrtaidhean poileataigeach mu dheidhinn nan rachadh an taghadh?

Sùil air: Loch Aillse

Sùil air: Loch Aillse

Tha seirbhisean ionadail agus beachd gum bu chòir inbhe prìomh rathad neo Trunk Road a thoirt do sheach rathad an t-Sròim am-measg na th'air aire mhuinntir Loch Aillse ron an taghadh.

Sùil air: Loch Abar

Sùil air: Loch Abar

Daoine ann an Loch Abar a' bruidhinn air iomadh rud eadar an eaconomaidh ionadail agus goireasan còmhdhail.

Sùil air: Uibhist

Sùil air: Uibhist

Sùil air iomairt an taghaidh ann an Uibhist.

Sùil air: Taobh Sear Rois

Sùil air: Taobh Sear Rois

Tha sinn a-nis a' dol a Thaobh Sear Rois 's beagan a-steach a Chataibh, feuch de na rudan a th'air aire dhaoine air thoiseach air an taghadh an ath-mhìos.

Sùil air: Eilean Leòdhais

Sùil air: Eilean Leòdhais

Sùil air iomairt an taghaidh ann an Leòdhas.

Sùil air: Glaschu

Sùil air: Glaschu

Sùil air iomairt an taghaidh ann an Glaschu.

Sùil air: Inbhir Pheotharain

Sùil air: Inbhir Pheotharain

Tha foghlam agus ìrean-seirbheis a tha am measg nam prìomh rudan a th'air aire mhuinntir na sgìre - ged, 's docha, nach eil na tha sin de dh'aire air a bhot.

Sùil air: Earra-Ghàidheal

Sùil air: Earra-Ghàidheal

Sùil air iomairt an taghaidh ann an Earra-Ghàidheal is Bòd.

Manifeso an SNP

Manifeso an SNP

Dh'fhoillsich an SNP am manifesto aca airson an taghaidh, 's iad ag ràdh gur iad seo na h-amasan as motha a dh'fhoillsich iad airson Holyrood.

Manifesto nan Làbarach

Manifesto nan Làbarach

Dh'fhoillsich na Làbarach am manifesto aca airson an taghaidh, 's iad ag ràdh gun cuir iad sgillinn air cìs an teachd a-steach airson geàrraidhean ann a seirbheisean a sheachnadh.

Manifesto nan Tòraidhean

Manifesto nan Tòraidhean

Tha am pàrtaidh tòraidheachd ann an Alba air a' manifesto aca fhoillseachadh agus iad a' gealltain strì nas treasa a dheànamh mar dhùbhlanaich an aghaidh an ath riaghaltas Albannaich.

Manifesto nan Lib Deamach

Manifesto nan Lib Deamach

Dh'fhoillsich na Lib Deamaich a manifesto aca airson taghadh na Pàrlamaid Albannaich le gealltanas cruth atharrachadh a thoirt air foghlaim ann an Alba agus cùram chloinne leasaichte.

Manifesto a' Phàrtaidh Uaine

Manifesto a' Phàrtaidh Uaine

Tha am Pàrtaidh Uaine air a' mhanifesto aca airson Holyrood fhoillseachadh, is iad a' gealltainn an ath Phàrlamaid Albannaich a dhèanamh nas tapaidh.

Manifesto UKIP

Manifesto UKIP

Tha UKIP air am manifesto aca airson an Taghaidh Albannaich fhoillseachadh, 's gealladh ann gun geàrr iad cìsean agus gun seas iad an aghaidh càil a bharrachd chumhachd a sgaoileadh a Holyrood à Westminster.

Manifesto RISE

Manifesto RISE

Dh'fhoillsich a' cho-bhanntachd shòisealach, RISE, am manifesto aca airson taghaidhean Pàrlamaid na h-Alba, le iarratas cìsean nas àirde a chuir air daoine beartach agus cùl a chuir ri cruaidh ghearraidhean.

Manifesto Solidarty

Manifesto Solidarty

Tha Solidarity air am manifesto aca fhoillseachadh, 's iad ag iarraidh referendum eile air neo-eisimeileachd san ath Phàrlamaid.