Taic a dhìth 'son Mòd nan Eilean Siar

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Bidh tòrr de na farpaisean agus na cuirmean ann an Steòrnabhagh.

Tha comataidh ionadail Mòd Nàiseanta nan Eilean Siar 2016 a' sireadh dhaoine a bhiodh deònach an cuideachadh gu saor-thoileach fhad 's a tha an fhèis a' dol air adhart as t-Fhoghar.

Bidh am Mòd a' dol eadar 14mh agus an 22mh den Damhair agus tha a' chomataidh a' lorg stiùbhardan airson an cuideachadh tron t-seachdain.

Chan fheumar a bhith ann fad na seachdaine agus thuirt a' chomataidh gum biodh a' cheart uimhir de dh'fhàilte ro dhaoine nach urrainn a bhith ann ach leth là.

Thèid coinneamh fhiosrachaidh a chur air dòigh airson trèanadh a thabhann do dhaoine a tha deònach obair stiùbhaird a dhèanamh.

Thuirt cathraiche na comataidh ionadail, Tormod Dòmhnallach: "Tha an t-uabhas stiùiridh agus obair co-òrdanachaidh a dhìth airson dèanamh cinnteach gu bheil na farpaisean agus tachartasan a' ruith mar a bu chòir.

"Le sin tha sinn ag iarraidh air duine sam bith a tha a' faireachdainn gun urrainn dhaibh ar cuideachadh aig àm a' Mhòid fios a chur thugainn."

Chumar am Mòd sna h-Eileanan an Iar mu dheireadh ann an 2011.

Thathas a' dèanamh dheth gun deach 2,800 de luchd-tadhail a thàladh gu na h-eileanan ri linn agus gun robh 2,500 duine eile às an sgìre aig na farpaisean agus cuirmean.