Cuir fios gu sgioba nan naidheachdan

Airson sgeulachdan neo fiosrachadh a thoirt don sgioba-naidheachd:

Steòrnabhagh

Image caption Oifis Naidheachd Steòrnabhaigh

Oifis-naidheachd Steòrnabhaigh

Àireamh fòn 01851 705000

Image caption Aonghas Dòmhnallach

Aonghas Dòmhnallach, Fear-naidheachd, angus.macdonald2@bbc.co.uk

Image caption Eilidh NicLeòid

Eilidh NicLeòid, Tè-naidheachd,

Earra-Ghàidheal

Image caption Andreas Wolff

Andreas Wolff, Fear-naidheachd Earra Ghàidheal

Oifis 01631 559406

Fòn-làimhe 07500 050885

andreas.wolff@bbc.co.uk

An t-Eilean Sgitheanach

Image caption Calum MacIllEathain

Calum MacIllEathain

Fear-naidheachd an Eilein Sgitheanaich

Oifis 01478 612005

calum.maclean@bbc.co.uk

Inbhir Nis

Àireamh fòn 01463 720720

naidheachd@bbc.co.uk

Image caption Oifis Inbhir Nis

Dòmhnall Moireasdan

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07500 973550

donald.morrison@bbc.co.uk

Image caption Dòmhnall Moireasdan

Dòmhnall Angaidh Moireasdan

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07730 255580

donald.morrison1@bbc.co.uk

Image caption Dòmhnall Angaidh Moireasdan

Eilidh NicAsgaill

Tè-naidheachd

Oifis 01463 720720

eilidh.macaskill@bbc.co.uk

Image caption Eilidh NicAsgaill

Doneil MacLeòid

Fear-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07765 151117

doneil.macleod@bbc.co.uk

Image caption Doneil MacLeòid

Eileen NicDhòmhnaill

Tè-naidheachd

Oifis 01463 720720

Fòn-làimhe 07500 050893

eileen.macdonald@bbc.co.uk

Image caption Eileen NicDhòmhnaill

Glaschu

Caitriana Deeprose

Tè-naidheachd

Oifis 0141 422 7746

caitriana.deeprose@bbc.co.uk

Image caption Caitriana Deeprose

Iain MacDiarmaid

Fear-naidheachd

Oifis 0141 422 7746

iain.macdiarmaid@bbc.co.uk

Image caption Iain MacDiarmaid

Brùth an seo airson brath a chur dhan luchd-aithris againn