Coinneamhan le croitearan Chuil Uaraich 's Mhangurstaidh

Air fhoillseachadh

Tha Coimisean na Croitearachd ag ràdh gun coinnich iad ri croitearan ann an Col Uarach agus ann an Mangurstadh an Leòdhas agus connspaid a' leantainn mu mar a chuir an Coimisean comataidhean ionaltraidh an dà bhaile a-mach às an dreuchdan.

Tha dùil gun coinnich iad an ceann seachdain neo dhà.

Thuirt an Coimisean gun robh iad airson a dhèanamh soilleir gun robh iad airson comataidhean ionaltraidh agus clàrcan baile a chuideachadh le a bhith gan riaghladh fhèin taobh a-staigh laghan croitearachd.

Airson sin a dhèanamh thuirt iad gun robh e cudromach gun robh luchd-earrainnean nam bailtean a' tuigsinn nan diofar dhleastanasan a th' air comataidhean ionaltraidh agus clàrcan.

"Tha e an urra ris na comataidhean còirichean nan croitearan a tha a' cleachdadh an ionaltraidh a dhìon a rèir riaghailtean nan comataidhean fhèin.

"Tha sinn cuideachd airson a dhèanamh soilleir gur e dleastanas a' chlàirc airgead fhaighinn bho luchd nan earrainnean agus a thoirt dhaibh ma tha sin a dhìth a rèir riaghailtean Achd na Croitearachd (1993).

"Le sin tha sinn air coinneamhan a chur air dòigh le luchd-earrainnean ionaltraidhean Chuil Uaraich agus Mhangurstaidh ann an Leòdhas airson leantainn air adhart leis a' phroiseas a thòisich mar thà sna bailtean sin," thuirt iad.

Eas-aonta

Tha croitearan Chuil Uaraich agus Mhangurstaidh air an Coimisean a chàineadh airson an dòigh san do làimhsich a' bhuidheann eas-aonta sna bailtean.

Tha seann bhuill Chuil Uaraich a' cur às leth a' Choimisein gun robh e mì-reusanta dhaibh a' chomataidh ionaltraidh a chur ma sgaoil.

Chuir an Coimisean a' chomataidh a-mach às oifis 's iad a' fàgail orra nach robh na cunntasan a thug iad seachad air an sgrùdadh anns an dòigh cheart.

Tha seann bhuill na comataidh ag ràdh gun do dh'iarr an Coimisean na cunntasan às dèidh don chomataidh gearain a dhèanamh mun dòigh san do làimhsich an Coimisean coinneamh leis na croitearan an-uiridh.

Thuirt na buill gun do choilean iad a h-uile iarrtas aig a' Choimisean.

Tha na croitearan a-nis air roghnachadh a dhol gu Cùirt an Fhearainn airson cur an aghaidh co-dhùnadh a' Choimisein.

Cuiridh iad tagradh a-steach chun na cùirteach an ath-sheachdain.

Buaireadh

Tha seann chomataidh ionaltraidh Mhangurstaidh cuideachd air gearain mun dòigh san do làimhsich an Coimisean buaireadh sa bhaile aca-san.

Chaidh a' chomataidh a chur ma sgaoil san Dùbhlachd an dèidh dhan Choimisean co-dhùnadh a dhèanamh ann am fàbhar croiteir gun robh e airidh air roinn de dh'airgead na comataidh.

Thuirt na buill gun deach an cur a-mach às oifis ged a bha iad air gabhail ris a' cho-dhùnadh agus ged a phàigh iad an t-suim a chaidh iarraidh orra.

Tha connstabal ionaltraidh ann an àite ann an sin an-dràsta airson sgrùdadh a dhèanamh air na thachair.

Thathas fhathast a' feitheamh ri co-dhùnadh an rannsachaidh sin.

Tuilleadh air an sgeulachd seo