Ùrachadh do shiostam tiocaidean ChalMac

Air fhoillseachadh

Gheibh luchd-siubhail air seirbheis ChalMac eadar Ulapul agus Steòrnabhagh a' chiad chothrom, air atharrachaidhean ann an siostam thiocaidean na companaidh, fheuchainn.

Tha na h-atharrachaidhean a' ciallachadh gum bi e comasach do luchd-coiseachd tiocaidean a cheannach air-loidhne airson a' chiad turais.

Tòisichidh an sgeama pìleat air an t-slighe eadar Steòrnabhagh agus Ulapul nas fhaide sa Chèitean, 's mairidh e ceithir seachdainean.

Tron àm seo, tha CalMac airson beachdan a' phobaill a chluinntinn mun t-siostam ùr.

Às dèidh nan ceithir seachdainean, thèid an siostam ùraichte a leudachadh chun nan seirbheisean air an urrainnear àitichean a ghlèidheadh ro làimh.

Mar phàirt den ùrachadh gheibh luchd-siubhail air fad tiocaidean didseatach às dèidh dhaibh an ceannach air an eadar-lìon.

'S urrainn dhaibh an uairsin na tiocaidean a chlo-bhualadh aig an taigh, coltach ri mar as urrainnear a dhèanamh le tiocaidean plèana bho ghrunn chompanaidhean-adhair.

Bidh e fhathast comasach do dhaoine ge-tà, na tiocaidean a thogail aig oifisean nam port.

"Goireasach agus Sùbailte"

Cuideachd, bidh e comasach do luchd-siubhail cunntasan a chruthachadh dhaibh fhèin air an làraich-lìn às dèidh dhaibh tiocaidean a cheannach.

Thuirt CalMac gu bheil seo a' ciallachadh nach bi feum aig daoine am fiosrachadh aca a chur a-steach air an eadar-lìon uair às dèidh uair.

Thuirt Ceannard Thiocaidean aig CalMac, Ailean Hood, gu bheil iad an còmhnaidh ag amas air piseach a thoirt air na seirbheisean aca agus gu bheil a bhith ag èisteachd ri luchd-siubhail mar phàirt mhòr dheth seo.

"Le a bhith a' tabhainn thiocaidean as urrainnear a chlo-bhualadh aig an taigh, tha e a' ciallachadh gur e a bhith a' ceannach thiocaidean air-loidhne an dòigh as goireasaiche, sùbailte agus sàbhailte tiocaidean a cheannach," thuirt e.