Breatainn agus an t-Aonadh Eòrpach

  • Air fhoillseachadh

Bhòtaidh muinntir Bhreatainn aig deireadh na mìos a bheil iad airson fuireach san Aonadh Eòrpach, air neo fàgail.

Cha b'ann an-diugh neo an-dè, ge-tà, a thòisich argamaidean mu chàirdeas Bhreatainn le ar nàbaidhean air tìr-mòr na h-Eòrpa.

Tha Iain MacAonghais air a bhith a' toirt sùil air eachdraidh na cùise.

Anns a' chiad aithris aige, tha e a' coimhead air an àm as dèidh an dàrna cogaidh.

Aig an àm sin, sheas Breatainn air ais bho aonadh sam bith sa chiad dol-a-mach.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Aithris 1 is sgrìob air ais dhan àm as dèidh an dàrna cogaidh.

Chan e seo a' chiad uair a bhios cothrom aig cuid bhòtadh air àite Bhreatainn san Roinn Eòrpach.

Bha bhòt ann roimhe ann am meadhan na sneachdadan.

Tha an dàrna aithris san t-sreath a' coimhead air an àm sin, nuair a chaidh ar toirt a-steach chun an EEC mar a bh' air aig an àm.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Aithris 2 - Breatainn is an EEC ann an 1975

Bidh mòran a' cuimhneachadh air Mairead Thatcher mar thè a sheas gu daingean an aghaidh an Aonaidh Eòrpaich, ach cha robh sin buileach fìor.

Tro na 1970an, bha i ri iomairt airson Breatainn a chumail sa Choimhearsnachd Eòrpaich, mar a bh' air aig an àm.

Dh'atharraich an seasamh aice air an Roinn Eòrpa an dèidh dhi a dhol na Prìomhaire.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Aithris 3 - Linn Mhaireid Thatcher

Bidh sinn a' cluinntinn bho àm gu àm mu na cunnraidhean agus aontaidhean Eòrpach a th 'air buaidh a thoirt oirnn ann am Breatainn.

Chan eil mòran nas cudromaiche na Cunnradh Mhaastricht.

A' leanntainn air a shlighe anns an t-sreath mu eachdraidh an Aonaidh Eòrpaich, tha Iain MacAonghais a' dol air ais gu nuair a chaidh an t-Aonadh Eòrpach - mar a tha sinne eòlach air an-diugh - a stèidheachadh.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Aithris 4 - Stèidheachadh an EU

San aithris mu dheireadh san t-sreath mu eachdraidh an Aonaidh Eòrpaich, tha Iain MacAonghais a' toirt sùil air a' chiad leudachadh mòr a thàinig air an Aonadh Eòrpach - agus mar a dh'abhraich Cunnradh Lisbon na h-uimhir de chonnspaid.

Fo-thiotal a’ bhidio,

Aithris 5 - Leudachadh agus Cunnradh Lisbon