Croitearan a' coiseachd a-mach à coinneimh

Talamh croite

Dh'innis croitearan Chuil Uaraich ann an Leòdhas oidhche Mhàirt dhan chonstabal, a chuir Coimisean na Croitearachd dhan bhaile, nach eil ùghdarras sam bith aige orra agus choisich iad a-mach à coinneimh a chuir an constabal air dòigh.

Tha connspaid air a bhith ann bho chuir an Coimisean an t-seann chomataidh ionaltraidh ma sgaoil bho chionn còig mìosan.

Thagh croitearan a' bhaile comataidh ùr aig deireadh na seachdain a dh'aidhneoin 's gun robh iad air litrichean fhaighinn bhon Choimisean a bha ag ràdh nach b' urrainn dhaibh sin a dhèanamh.

Chuir an constabal, Cailean Souter, coinneamh air dòigh le croitearan a' bhaile oidhche Mhàirt airson bruidhinn mu na bha esan a' faicinn a bha ceàrr a thaobh ghnothaichean a' bhaile.

Connspaid

Thòisich a' chonnspaid air a' gheamhradh a chaidh nuair a chaidh riochdairean a' Choimisein a Chol Uarach a rannsachadh còmhstrì eadar a' chomataidh ionaltraidh agus dithis chroitearan.

Ghearain a' chomataidh mun dòigh anns an do làimhsich Fear-Gairm a' Choimisein, Cailean Ceannadach, a' choinneamh.

Ach thìll an Coimisean chun na comataidh le grunn rudan a bha iad ag iarraidh orra a chur ceart, a' toirt a-steach dòighean-riaghlaidh na buidhne, agus cunntasan am measg eile.

Thuirt a' chomataidh ionaltraidh nach do rinn iad dad ceàrr.

Chaidh a' chomataidh a chur ma sgaoil agus chuir an Coimisean Cailean Souter ann an dreuchd chonstabail a' bhaile.

Tha croitearan den bheachd ge-tà, nach robh e laghail constabal a chur dhan bhaile idir agus tha iad air gearain mun dòigh sa bheil Mgr Souter a' làimhseachadh na h-obrach.

Coinneamh

Cha do mhair a' choinneamh oidhche Mhàirt deich mionaidean mus do dh'fhàg a' mhòr-chuid de na croitearan.

Goirid an dèidh dha a' choinneamh fhàgail thuirt Coinneach Dòmhnallach gur e laghalachd na cùise a thug air coiseachd a-mach.

Tha Mgr Dòmhnallach, a chaidh a thaghadh mar chlàrc a' bhaile le croitearan Disathairne, ag ràdh gun do thog iad puing òrdugh nuair a thuirt Mgr Souter gur e esan a' chomataidh.

A rèir Mhgr Dhòmhnallaich cha robh Mgr Souter dèonach gabhail ris a' phuing òrdugh sin sa bhad, ag ràdh gun dèanadh e sin uair neo uairigin - rud nach do chòrd ri mòran de na croitearan.

"Tha e air a thighinn gu follais nach eil an rud a tha iad a' dèanamh laghail agus chan urrainn dhuinn sinn fhìn a chur fo nì a tha mì-laghail agus ged a tha iad ag ràdh gu bheil e ceart agus cothromach, tha e furasta fhaicinn nach eil e ceart neo cothromachach - an rud a tha iad a' dèanamh - agus bu chòir dhuinn mar chroitearan, thar na dùthcha, seasamh an aghaidh leithid sin," thuirt e.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Aithris Aonghais Dhòmhnallaich air An Là oidhche Mhàirt

Cha do dh'fhàg a h-uile duine a' choinneamh ge-tà, agus thuirt Mgr Dòmhnallach nach robh fios aig a' chomataidh thaghte dè an t-seòrsa breithneachaidh a dheadh a dhèanamh aig a' choinneimh.

"As bith dè a nì iad 's ann nan aonar a bhios iad tuilleadh a-mach," thuirt e.

Riaghaltas

Tha dùil gu bheil dreuchd a' chonstabail a' tighinn gu crìch an ceann mìos neo dhà agus tha Mgr Dòmhnallach ag ràdh gum fuirich an fheadhainn a chaidh a thaghadh airson na comataidh ionaltraidh ùire gus an tig an là sin agus gum faic iad an uairsin a bheil taic a' mhòr-chuid de chroitearan aca - rud a tha e misneachail gum bi.

"A' bruidhinn air mo shon fhìn, chan eil mise a' dol a bhith a' freagairt litir tuilleadh bhon chonstabal agus chan eil mi a' dol a thoirt mo bheachd seachad tuilleadh ach do mhuinntir a' bhaile fhèin agus le sin saoilidh mi gur e sin a bhios a' mhòr-chuid a' dèanamh cuideachd.

"Feumaidh an Riaghaltas fhèin a thighinn a-steach agus sealltainn ris a h-uile càil a thachair a dh'fhaicinn an robh e ceart agus cothromach agus gheibh iad fhèin a-mach mar a fhuair sinne, nach eil," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Thuirt Mgr Souter gun robh e na bhriseadh dùil gun do dh'fhàg cuid a' choinneamh.

Tha e ag ràdh gun do mhair a' choinneamh le na croitearan a dh'fhuirich ceithir uairean de thìde agus gun do bhòt na bh' ann gabhail ri dreach ùr de riaghailtean ionaltraidh air an deach beachdan a shireadh thar nan trì mìosan mu dheireadh.

Thuirt e cuideachd gun robh na bha na aghaidh air a bhith gan giulain fhèin mar riaghaltas deachdaireil agus gun do dh'iarr e air a' Choimisean coinneamh a ghairm le Oifis a' Chrùin 'son bruidhinn air seann chunntasan a' bhaile.

"Thathas a' dèiligeadh ri nithean cudthromach agus tha an t-àm ann aig buill na seann chomataidh gabhail ris nach eil am buaireadh a tha iad a' dèanamh math dhaibh-san neo dhan ionaltradh.

"Tha dleastanas orra an teachdan-gearr aideachadh, ionnsachadh bhon a sin, agus gluasad air adhart," thuirt Mgr Souter.

Tuilleadh air an sgeulachd seo