mneTV a' sguir de dh'obair Ghàidhlig

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, mneTV

Dh'innis a' chompanaidh chraolaidh mneTV nach bidh iad an sàs tuilleadh ann am prògraman Gàidhlig an dèidh don chùmhnant a th' aca an-dràsta le MG ALBA tighinn gu crìch san Ògmhìos 2017.

Tha a' chompanaidh air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a' dèanamh phrògraman do BhBC ALBA bho chaidh an t-sianal a chur air bhonn ann an 2008, gu h-àraid a thaobh spòrs.

"Tha sinn air leth moiteil às na chuir sinn ri leasachadh cultair agus cànain na Gàidhlig bho stèidhicheadh a' chompanaidh ann a 1989," thuirt Àrd-Stiùiriche na companaidh, Ailean Dòmhnallach.

"Bhon uair sin, tha sinn air còrr math 's ceud pròiseact a choileanadh, gu leòr aca leantainneach, agus sinn air mu £40m de dh'in-ionmhas a bhuanachadh do phrògraman Gàidhlig a chùm buanachd coimhearsnachd na Gàidhlig, agus roinn nan sgilean cruthachail air feadh na h-Alba.

"Tha sinn air a bhith aig cridhe phrògraman BhBC ALBA bho thòisich an t-sianal.

"Tha sin air a bhith soirbheachail thar gach dùil, agus iad a-niste a' beachdachadh air dùbhlain agus cothroman san àm ri teachd, gu h-àraid ann a bhith a' toirt taic don ùidh mhòir a tha an òigridh air nochdadh anns a' Ghàidhlig.

"Rinn stiùirichean na companaidh againn co-dhùnadh coimearsalta gur e seo an t-àm ceart dhuinn aig mneTV seasamh an dàrna taobh gus rùm a dhèanamh airson tàlant ùr chruthachail agus gnothachais a thighinn air adhart anns an roinn neo-eisimeilich dèiligeadh ris na dùbhlain sin gu dàna ann an àrainneachd ioma-mheadhanaich a tha a' sìor atharrachadh."

Tha 17 luchd-obrach aig a' chompanaidh mneTV, agus bidh iad a' fasdadh luchd-obrach a tha a' cosnadh air an ceann fhèin cuideachd.