Sgioba WIIGA air ainmeachadh

Published
media captionChaidh sgiobaidhean WIIGA ainmeachadh airson Geamannan nan Eilean, Gotland 2017

Tha Comann Geamannan Eileanach nan Eilean Siar air an sgioba aca airson geamannan Ghotland anns an t-Suain ainmeachadh.

Thèid na geamannan ann an Gotland a chumail eadar an 24mh agus an 30mh dhen Òg-mhios am bliadhna.

Tha na spòrsan a leanas air an riochdachadh: lùth-chealaschd, snàmh, losgadh, rothaireachd/triathlon, goilf, badmantan agus ball-coise.

'S e lùth-chleasachd, le 22 neach, agus ball-coise, le 40 neach eadar sgiobannan nam fear agus nam ban, na buidhnean as motha.

Bhuannaich sgioba nan Eilean Siar 20 bonn aig Geamannan Jersey ann an 2015.

Tha na geamannan gam cumail a h-uile dà bhliadhna.

Sgioba Nan Eilean Siar

Norrie Dòmhnallach - Cathraiche, Iain Caimbeul - Manaidsear an Sgioba

Lùth-chleasachd

Seumas Mac an Tagairt - Manaidsear, Hamish Budge - Leas-mhanaidsear, Mark Mitchell - Coidse, Abbie NicAoidh, Eilidh NicLeòid, Heather NicFhionghain, Sian NicDhòmhnaill, Eve Carrington, Eilidh NicCoinnich, Peigi McKellar, Jenny Nic an Tagairt, Andrew Horne, Ross Mac an Tagairt, Ruaraidh Muncaster, DJ Mac a' Mhaoilein, Donnie MacLeòid, Mìcheal Mac a' Mhaoilein, Paul Moireasdan, Connor MacIllEathain, Willie MacRuaraidh, Duncan McKellar, Murdo A MacCoinnich.

Snàmh

Davie Hanlon - Manaidsear, DR Moireasdan - Coidse, Kathryn Offer, Kara Hanlon, Lucienne Doig, Isla Budge, Katie Moireach, Matthew Hanlon.

Losgadh-ghunnaichean

Archie MacBhiocair - Manaidsear, Dòmhnall Walker, Ruaraidh Dòmhnallach.

Rothaireachd/Triathlon

Christina NicCoinnich - Manaidsear, Alasdair Glover - Meacanaig, Kerry Nic a' Phì, Ciorstaidh Nic a' Phì, Craig McCulloch, Stuart Ashley.

Goilf

Brian Geddes - Manaidsear, David Black, Neil Rowlands, Dòmhnall J MacLeòid.

Badminton

Paul Finnegan - Manaidsear, Kedar Paul.

Ball-Coise - Fireanaich

Eric MacLeòid - Manaidsear, Magnus Johnson - Leas-mhanaidsear, Graeme Miller - Leas-mhanaidsear, James MacLeòid, Gordon MacCoinnich, Dòmhnall MacAoidh, Angus Dòmhnallach, DI MacIllinnein, Peter MacCoinnich, Gordon Caimbeul, Alasdair Gillies, Innes Iain Moireasdan, Archie Dòmhnallach, Robert MacCoinnich, Robert Jones, Micheil Russel Mac a' Ghobhain, Màrtainn Shields, Eachainn Miller, Alexander Dòmhnallach, Luke MacAoidh, Stuart Rothach.

Ball-Coise - Boireannaich

Catherine Ann NicLeòid - Manager, Euan MacLeòid - Coidse, Cirsty Gillies, Christine NicFhionghuin, Amanda NicNeacail, Christie Houston, Shana NicPhàil, Anne-Louise Stiùbhart, Ann-Mairi NicLeòid, Beth NicLeòid, Rebekah NicLeòid, Mary NicLeòid, Kirsty NicDhòmhnaill, Eleanor Nic a' Ghobhain, Sinead NicLeòid, Isabelle Bain, Hannah NicLeòid, Louise Martin, Christine NicGuaire.