Comhairle na Gàidhealtachd

Comhairle na Gàidhealtachd

Toraidhean taghadh na comhairle ann an sgìre Comhairle na Gàidhealtachd.

1 - Cataibh a Tuath, an Iar is Meadhanach
Ainm Pàrtaidh Ìre
Kirsteen Currie Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 6
Ùisdean Moireasdan Neo-eisimeileach 6
Linda Rothach Libearalaich Dheamocratach 6
2 - Inbhir Theòrsa is Iar-thuath Ghallaibh
Ainm Pàrtaidh Ìre
Donaidh MacAoidh Neo-eisimeileach 8
Struan Mackie Am Pàrtaidh Tòraidheach 2
Mata Reiss Neo-eisimeileach 1
Karl Rosie Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 8
3 - Inbhir Ùige is Gallaibh an Ear
Ainm Pàrtaidh Ìre
Reàmonn Bremner Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 8
A.I. Willie MacAoidh Neo-eisimeileach 1
Anndra Mac na Ceàrdaich Am Pàrtaidh Tòraidheach 8
Nicola Nic na Ceàradaidh Neo-eisimeileach 1
4 - Cataibh an Ear & Eadardan
Ainm Pàrtaidh Ìre
Ridseard Gòrdan Gale Liberealaich Dheamocratach na h-Alba 5
Deirdre NicAoidh Am Pàrtaidh Làbarach 4
Jim McGillvray Neo-eisimeileach 7
5 - Ros an Iar, Strath Pheofhair is Loch Aillse
Ainm Pàrtaidh Ìre
Biz Chaimbeul Neo-eisimeileach 5
Iain Cockburn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 3
Derek MacLeòid Am Pàrtaidh Tòraidheach 5
Kate Stephen Libearalaich Dheamocratach 8
6 - Caolas Chrombaigh
Ainm Pàrtaidh Ìre
Carolyn NicIain Neo-eisimeileach 1
Paulina Rothach Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 2
Maxine Nic a' Ghobhainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 8
Mike Fionnlasdan Neo-eisimeileach 8
7 - Baile Dhubhthaich is Ros an Ear
Ainm Pàrtaidh Ìre
Derek Louden Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 4
Fiona Robertson Neo-eisimeileach 3
Jamie Stone Libearalaich Dheamocratach 6
8 - Inbhir Pheofharain & Sìophort
Ainm Pàrtaidh Ìre
Graham Alasdair MacCoinnich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 1
Alasdair MacFhionghain Neo-eisimeileach 7
Angela NicIlleathain Liberealaich Dheamocratach na h-Alba 2
Mairead NicPheadrais Neo-eisimeileach 2
9 - An t-Eilean Dubh
Ainm Pàrtaidh Ìren
Gòrdain Adam Liberealaich Dheamocratach na h-Alba 5
Jennifer Barclay Neo-eisimeileach 7
Craig Friseal Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 1
10 - Eilean a' Cheò
Ainm Pàrtaidh Ìre
Iain Fionnlasdan Neo-eisimeileach 1
Iain Gòrdan Neo-eisimeileach 12
Raghnall MacDhòmhnaill Neo-eisimeileach 9
Calum MacLeòid Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 8
11 - An Caol is Malaig
Ainm Pàrtaidh Ìre
Ailean MacEanraig Neo-eisimeileach 1
Billy MacLachlainn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 5
Ben MacThòmais Neo-eisimeileach 3
12 - An t-Àird is Loch Nis
Ainm Pàrtaidh Ìre
Helen NicIlleMhicheil Neo-eisimeileach 6
Seòras Cruickshank Am Pàrtaidh Tòraidheach 2
Mairead NicDhaibhidh Neo-eisimeileach 1
Emma Knox Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 5
13 - Inbhir Nis an Iar
Ainm Pàrtaidh Ìre
Bill Boyd Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 6
Ailig Greumach Liberealaich Dheamocratach na h-Alba 1
Graham Ros Neo-eisimeileach 4
14 - Meadhan Inbhir Nis
Ainm Pàrtaidh Ìre
Seònaid Chaimbeul Neo-eisimeileach 8
Ridseard Laird Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 1
Bet MacAlasdair Am Pàrtaidh Làbarach 6
15 - Inbhir Nis Taobh Nis
Ainm Pàrtaidh Ìre
Alasdair Christie Sgioba Fòcas nan Lib Deamach 1
Ron MacUilleim Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 1
Calum Mac a' Ghobhainn Am Pàrtaidh Tòraidheach 6
16 - Inbhir Nis Allt a' Mhuilinn
Ainm Pàrtaidh Ìre
Jimmy Gray Am Pàrtaidh Làbarach 1
Iseabail NicCoinnich Am Pàrtaidh Tòraidheach 5
Iain MacIlleDhuinn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 7
17 Cùil Lodair is Àird nan Saor
Ainm Pàrtaidh Ìre
Ruairidh Balfour Neo-eisimeileach 6
Glynis Chaimbeul-Nic na Ceardaich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 5
Trish Robertson Liberealaich Dheamocratach na h-Alba 8
18 - Inbhir Narann is Caladar
Ainm Pàrtaidh Ìre
Laurie Friseal Neo-eiseamalach 9
Tom Heggie Neo-eiseamalach 1
Liz NicDhòmhnaill Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 7
Peadar Saggers Am Pàrtaidh Tòraidheach 9
19 - Inbhir Nis a Deas
Ainm Pàrtaidh Ìre
Carolyn Caddick Pàrtaidh Liberal Democratach 6
Ken Gowans Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 1
Anndra Jarvie Am Pàrtaidh Tòraidheach 1
Dunchadh Mac a' Phearsain Neo-eisimeileach 7
20 - Bàideanach is Strath Spè
Ainm Pàrtaidh Ìre
Iain Bruce Am Pàrtaidh Tòraidheach 1
Bill Loban Neo-eisimeileach 1
Muriel Cockburn Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 6
Pippa Hadley Pàrtaidh Uaineach na h-Alba 8
21 - An Gearasdan is Àird nam Murchan
Ainm Pàrtaidh Ìre
Blair Allen Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 1
Anndra Philip Baxter Neo-eisimeileach 1
Niall MacIlleathain Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 7
Iain Ramon Am Pàrtaidh Tòraidheach 5