Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Toraidhean taghadh na comhairle anns na h-Eileanan an Iar.

1 - Barraigh, Bhatarsaigh, Èirisgeigh agus Uibhist a Deas
Ainm Pàrtaidh Ìre
Calum Mac a' Mhaoilean Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 2
Iain Eardsaidh MacNèill Neo-eisimeileach 6
Dòmhnall Manford Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 1
Pòl Francis Steele Neo-eisimeileach 8
2 - Beinn na Foghla agus Uibhist a Tuath
Ainm Pàrtaidh Ìre
Ruaraidh MacAoidh Neo-eisimeileach 8
Iain Murchadh MacLeòid Neo-eisimeileach 6
Ùisdean Robasdan Neo-eisimeileach 1
3 - Na Hearadh agus Ceann a Deas nan Loch
Ainm Pàrtaidh Ìre
Fionnlagh Coinneagan Neo-eisimeileach 1
Pòl Finnigan Neo-eisimeileach 8
John Mitchell Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 8
4 - Sgìre Ùige agus Ceann a Tuath nan Loch
Ainm Pàrtaidh Ìre
Raghnall Friseal Am Pàrtaidh Tòraidheach 4
Tormod Alasdair Dòmhnallach Neo-eisimeileach 2
Aonghas Moireasdan Neo-eisimeileach 1
5 - Sgìre an Rubha
Ainm Pàrtaidh Ìre
Norrie Tomsh Dòmhnallach Neo-eisimeileach 1
Alasdair MacLeòid Neo-eisimeileach 1
Fionnlagh MacCoinnich Stiùbhart Neo-eisimeileach 6
6 - Steòrnabhagh a Deas
Ainm Pàrtaidh Ìre
Rae MacCoinnich Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Aonghas MacCarmaig Neo-eisimeileach
Keith Dodson Neo-eisimeileach
Charlie MacNeacail Neo-eisimeileach
7 - Steòrnabhagh a Tuath
Ainm Pàrtaidh Ìre
Ruaraidh MacAoidh Neo-eisimeileach
Iain MacAmhlaigh Neo-eisimeileach
Gòrdain Moireach Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba
Niall MacAoidh Neo-eisimeileach
8 - Loch a Tuath
Ainm Pàrtaidh Ìre
John A MacÌomhair SNP 5
Dòmhnall Crichton Neo-eisimeileach 1
Calum MacIlleathain Neo-eisimeileach 2
9 - An Taobh Siar agus Nis
Ainm Pàrtaidh Ìre
Iain Tormod MacLeòid Neo-eisimeileach 1
Coinneach MacLeòid Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba 2
Coinneach Iain MacLeòid Neo-eisimeileach 4
Iain MacAoidh Neo-eisimeileach 6