Cead do phàirce spòrs ùir Dhùn Bheagain

Published

Ghabh Comataidh Dealbhachaidh Chomhairle na Gàidhealtachd ri plana airson pàirce spòrs ùr ann an Dùn Bheagan san Eilean Sgitheanach.

'S iad Comann Spòrs Iar-thuath an Eilein Sgitheanaich a tha airson a' phàirce a thogail.

Chaidh beachdachadh air a phlana aig coinneimh den chomataidh dhealbhachaidh an Inbhir Nis Dimàirt agus chaidh aontachadh ris.

Thathar cuideachd dòchasach gun tèid a' Chomhairle air adhart le plana bun-sgoil ùr a thogail le goireasan spòrs ri taobh làrach an raoin-chluiche.

Tha a' bhuidheann air sealbh fhaighinn air pìos talmhainn air cùlaibh stèisean smàlaidh Dhùn Bheagain far a bheil iad an dòchas an raon-cluiche ùr a thogail.

'S e an ath-cheum airgead a thogail airson na pròiseict agus tha an Comann an dòchas taic fhaighinn bhon mhaoin choimhearsnachd a tha a' tighinn bho thuath-ghaoithe na sgìre.

Thuirt iad gu bheil iad an dùil gun cosg a' phàirce mu £500,000.