Coimhearsnachd Leòdhasach a' faighinn airgid 'son a dhol nas uaine

Ionad Chlann MhicGhuaire Image copyright Donald MacDonald
Image caption Ionad Chlann MhicGuaire ann am Borgh ann an Leòdhas

Fhuair Ionad Chlann MhicGuaire ann am Borgh ann an Leòdhas £32,731 bho Mhaoin Dùbhlain Atharrachadh na h-Aimsire (CCF).

A thuilleadh air truailleadh chàrboin dà ocasaid a lùghdachadh aig an ionad fhèin, thèid an t-airgead a chleachdadh airson tuigse nas fheàrr a thoirt don choimhearsnachd air gnothaichean co-cheangailte ri atharrachadh na h-aimsire.

Thèid bùithtean-obrach a chumail le muinntir an àite, gnothachasan, buidhnean coimhearsnachd agus sgoilearan ann an Leòdhas is na Hearadh.

'S e Agnes Rennie Cathraiche Ionad Chlann MhicGuaire.

"Tha sinn air ar dòigh glan gun d'fhuair sinn an t-airgead seo bhon CCF.

"Tha e cudromach gum bi tuigse aig daoine na ghabhas dèanamh airson buaidh atharrachadh na sìde a lùghdachadh agus tha sinne toilichte a bhith cur ris an sin taobh a-staigh na coimhearsnachd againn fhèin.

"Rinn sinn adhartas math on dh'fhosgail an t-ionad bho chionn 10 bliadhna agus thèid againn air barrachd càrbon dà ocasaid a lùghdachadh leis an taic-airgid seo," thuirt a' Bhean-phòsta Rennie.