Coimiseanairean ùra croitearachd

Chaidh a' chiad bhot dheamocrataigeach a chumail airson buill Chomisean ùr na Croitearachd.

Chuir 29 neach an ainm air adhart airson 6 dreuchdan.

Chaidh triùir a thaghadh le Riaghaltas na h-Alba mar tha.

Tòisichidh obair a' choimisein ùir an ath mhìos

Air fhoillseachadh