Iarrtas son sgrùdadh air Eilean Ì

Bu chòir sgrùdadh as ùr a dhèanamh air seann chnamhan agus nithean eachdraidheil eile a chaidh a lorg air Eilean Ì thairais air na bliadhnaichean.

Sin fear de na molaidhean a thàinaig bho cho-labhairt a tha Alba Aosmhor a' cumail air an eilean 'son deasbad a dhèanamh air gnothaichean co-cheangailte ri Calum Cille.