Bursaraidh ùr an t-Sabhail Mhòir

Tha bursaraidh ùr ri fhaotainn do dh' oileanaich an t-Sabhail Mhòir san Eilean Sgitheanach a nì rannsachadh air obair agus eachdraidh Chlann 'IcMhuirich - teaghlach iomraiteach a choisinn cliù mar bhàird do Thighearnan nan Eilean agus Clann Raghnaill.

Thathar an dòchas gun cuir taic-airgid mar seo gu mòr ri inbhe sgoilearachd na colaiste agus Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean.