Aonad Comhairliche ùr Steòrnabhaigh

Tha dùil gum bi 100 neach ag obair ann an Aonad Comhairleachaidh a th'air ùr fhosgladh ann an Leòdhas.

Tha an luchd-obrach a bha ron a seo aig Consumer Direct ann an Siabost air gluasad dhan aonad ur ann a Steòrnabhagh, le deugachadh do dh'obraichean ùra gan cruthachadh cuideachd.

Agus le barrachd leudachaidh san amhairc, dh'fhaodadh gun tèid tuilleadh chosnaidhean a chruthachadh san àm ri teachd.