Còisir nan Luch

'S dòcha gun cuala sibh mu Chòisir nan Loch - bidh iad tric a' dèanamh math aig a' Mhòd.

Ach 's dòcha nach eil sibh cho eòlach air Còisir nan LUCH.

Chan fhada gus am bi, a rèir choltais, mar a fhuair Iona NicRisnidh a-mach.