Gàidhlig Lodainn

Chan ann aig a' Mhòd a-mhàin a bha gnothaichean Gàidhealach air a' chlàr aig an deireadh-sheachdain.

Aig Colaiste Abaid Newbattle ann an Lodainn, bha fèis Ghaidhlig ga cumail son a' chiad uair.

Bha clasaichean Gàidhlig ann, ceòl agus còmhlan òg à Dún na nGall.

Chaidh Pàdraig MacAoidh a dh'fhaicinn a bheil ath-nuadhachadh air tighinn air a' Ghàidhlig ann an Lodainn.

Air fhoillseachadh