Litreachas ga bhrosnachadh aig a' Mhòd

Bha litreachas na Gàidhlig ga chomharrachadh Diciadain aig a' Mhòd ann an Dùn Omhainn.

Agus chaidh farpais shònraichte a chur air chois airson sgrìobhadairean de gach aois a bhrosnachadh.

Bhruidhinn Catrìona NicFhionnghuinn ri cuid dhen fheadhainn a shoirbhich.