Geamhradh sna h-Eileanan

O chionn dà bhliadhna, a dh' aindheoin a bhith deiseil air a shon, thug fìor dhroch shìde Gheamhradail buaidh air còmhdhail is eile anns na h-Eileanan Siar.

Tha Alasdair Friseal a' toirt sùil air mar a tha ùghdarrasan na sgìre a' deasachadh airson nam mìosan a tha romhainn.