Ceòladairean Celtic Connections

Tha bliadhna mhòr shònraichte a-nis air fàìre dhan fhèis Celtic Connections, 's iad a' comharrachadh 20 bliadhna san Fhaoilleach.

Anns an ùine sin tha an fhèis air a dhol bho neart gu neart, 's i a' tàladh luchd-ciùil is luchd-èisteachd bho air feadh an t-Saoghail.

Tha fios a-nis cò an luchd-ciùil a bhios a gabhail pàirt.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.