Fèill shònraichte na Luirge

Bha fèill shònraichte anns an Luirg aig an deireadh sheachdain gus taisbeanadh an àireamh as motha de chaoraich mhaola a' mhonaidh ann am Breatainn.

Seo an treas bliadhna den fhèill agus còrr is 200 caora air am measadh tron là.